Siūlome darbą

 

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

Ieško Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto

(0,5 etato)

 

PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. P1-277
 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 

2. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė skirta vykdyti visų nuosavybės formų juridinių ir fizinių asmenų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę.

 

III SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų tinkamą vykdymą, taip VASPVT nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.

4. Išmanyti kokybės vadybos standartus, kokybės vadybos sistemų diegimo ir palaikymo principus bei gebėti juos taikyti praktikoje.

5. Žinoti ir išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus.

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, slaugos, odontologijos ar visuomenės sveikatos krypties).

7. Turėti darbo patirtį ne mažesnę nei 1 metų sveikatos priežiūros srityje.

8. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis.

9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus.

10. Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

11. Sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTJO FUNKCIJOS

 

12. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant VASPVT metinius veiklos planus, VASPVT veiklos ataskaitas.

13. Atlieka visų nuosavybės formų juridinių ir fizinių asmenų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę, siekiant įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį teisės aktų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus dokumentų reikalavimams.

14. Pagal kompetenciją renka ir sistemina medžiagą, susijusią su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių praktika asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės, nepageidaujamų įvykių ir pacientų saugos srityse ir rengia šią medžiagą visuomenės informavimui dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės.

15. Pagal kompetenciją rengia fiziniams ir juridiniams asmenims dokumentus, susijusius su vykdomomis funkcijomis.

16. Teikia rekomendacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir pacientų saugai gerinti.

17. Skyriaus vedėjo pavedimu, esant poreikui, atlieka kitų skyriaus darbuotojų funkcijas, juos pavaduoja.

18. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis, susijusias su skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO teisės IR PAREIGOS

 

19.    Skyriaus vyriausiasis specialistas turi teisę:

19.1. žinoti jam pavedamas užduotis, dalyvauti svarstant jo kompetencijoje esančius klausimus;

19.2. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, VASPVT transportu, darbui būtina informacija, dokumentais ir leidiniais, esančiais VASPVT;

19.3. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

19.4. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

20.   Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigos:

20.1. vykdydamas jam pavestas funkcijas turi vadovautis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, VASPVT darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu, kitais VASPVT direktoriaus įsakymais;

20.2. dirbti savarankiškai ir tinkamai bei laiku įvykdyti pavestus darbus ir pavedimus.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

21. Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

____________________

 

Susipažinau

                                                                               

(parašas)

                                                                               

(vardas ir pavardė)

                                                                               

(data)

 

 

Pretendentai privalo pateikti:

1. prašymą leisti užimti pareigybę;

2. gyvenimo aprašymą;

3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

4. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

5. darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu Jeruzalės g. 21, LT-08420, Vilnius.

 

Dokumentai priimami iki 2015 m. gegužės 29 d. (imtinai).

 

Daugiau informacijos tel. (8 5) 261 5177 (Jūratė Bačėnaitė)

 

Informacija atnaujinta 2015-05-22

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.net www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int