Sveikatos technologijų skyriaus vyriausioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.11. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius medicinos priemones, sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.12. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslų studijų srities bioinžinerijos, mechanikos inžinerijos, chemijos inžinerijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, reabilitacijos arba visuomenės sveikatos krypties);
1.13. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo srityje;
1.14. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;
1.15. išmanyti mokslinio tiriamojo darbo metodus, ypač analizuojant literatūrą, ją vertinant;
1.16. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.17. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.18. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.19. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.20. sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka pirminį gauto pavedimo, paraiškos įvertinimą, vykdo reikalingos informacijos sisteminimą ir analizę, formuluoja sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo projekto apžvalgą bei kitą aktualią informaciją ir teikia Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui.
3. Vadovaujantis patvirtinta metodika, atlieka sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą, teisės aktuose numatytais aspektais. Gautų rezultatų pagrindu formuluoja atitinkamas išvadas bei teikia rekomendacijas dėl sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, taikymo praktikoje.
4. Sprendžiant sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo klausimus, bendradarbiauja su kitais specialistais, institucijomis ir įstaigomis, taip pat su kitų Europos Sąjungos šalių įgaliotomis institucijomis, išoriniais ekspertais tarptautinėmis organizacijomis.
5. Bendradarbiaujant su kitų šalių institucijomis ir organizacijomis,  dalyvauja atliekant tarptautinius jungtinius sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis vertinimus, rengia atliktų tarptautinių vertinimų pristatymus.
6. Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka medicinos pagalbos priemonių, siūlomų įrašyti į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašus, vertinimą.
7. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją apie medicinos pagalbos priemones ir teikia Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijai.
8. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių veikloje rengiant teisės aktų projektus sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo srityje, teikia siūlymus.
9. Nagrinėja kitų šalių sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, reguliavimo praktiką ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo darbo organizavimo, tobulinimo ir vykdymo.
10. Dalyvauja sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, apskritojo stalo diskusijose, rengia jų ataskaitas, teikia siūlymus bei atlieka kitas su šia veikla susijusias užduotis.
11. Pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitų, atsakymų į klausimus kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims, tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms įstaigoms, organizacijoms projektus.
12. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
13. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Vykdyti sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, vertinimą saugumo ir klinikinio efektyvumo aspektais. 

2. Dalyvauti EUnetHTA JA3 darbo grupių veiklose: dalyvauti atliekant tarptautinius-jungtinius sveikatos priežiūros technologijų vertinimus, atsakyti į tarptautinių organizacijų pateiktas užklausas apie sveikatos technologijas ir jų vertinimą.

3. Vykdyti medicinos pagalbos priemonių, siūlomų įrašyti į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų  ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, vertinimą, rengti informaciją Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijai bei atlikti Ortopedijos techninių priemonių, siūlomų įrašyti į PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamųjų sąrašą, funkcinės vertės apskaičiavimą.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int