Direktorė

 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties ar socialinių mokslų studijos srities teisės, viešojo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

1.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

1.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, valstybės tarnybą, valstybės įstaigų veiklą ir finansavimą, Europos Sąjungos ir kitų šalių norminius dokumentus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą;

1.5. išmanyti sveikatos politikos, sveikatos teisės, ekonomikos, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus bei sugebėti jais vadovautis;

1.6. išmanyti valstybės tarnybos sandarą ir santykius;

1.7. mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (Microsoft Office programomis, elektroniniu paštu, internetu);

1.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Tarnybos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

1.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

1.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, bÅ«tinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. vadovauja Tarnybai, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, kad bÅ«tų įgyvendinami Tarnybos veiklos tikslai ir atliekamos Tarnybai pavestos funkcijos, priima sprendimus Tarnybos veiklos klausimais bei koordinuoja Tarnybos darbą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) vadovybe ir Ministerijos administracijos padalinių vadovais bei kitų valstybės valdymo ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, sprendžiant asmenų sveikatos priežiÅ«ros veiklos licencijavimo, akreditavimo, sveikatos priežiÅ«ros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo, medicinos prietaisų atitikties bÅ«tiniesiems reikalavimams vertinimo, sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybės, pacientų saugos klausimus;

2.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Ministerijos strateginius veiklos planus ir metinius veiklos planus, sudarant Ministerijos planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant Ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano priemones asmenų sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo,akreditavimo, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo, medicinos prietaisų atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, pacientų saugos srityse;

2.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir Tarnybos nuostatų;

2.4. inicijuoja ir organizuoja asmenų sveikatos priežiÅ«ros veiklos licencijavimą, akreditavimą,sveikatos priežiÅ«ros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą, medicinos prietaisų atitikties bÅ«tiniesiems reikalavimams vertinimą, sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybę, pacientų saugą  reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą;

2.5. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

2.6. tvirtina Tarnybos darbo reglamentą, Tarnybos vidaus tvarkos taisykles, Tarnybos administracijos padalinių nuostatus, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

2.7. tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašÄ…, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšÅ³ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;

2.8. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems drausmines nuobaudas ir pašalpas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

2.9. kasmet analizuoja Tarnybos veiklą, rengia Tarnybos metinių veiklos planų projektus, rengia Tarnybos veiklos ataskaitas ir jas teikia Ministerijai jos nustatytais terminais;

2.10. pagal kompetenciją teikia Ministerijai su Tarnybos veikla susijusią informaciją;

2.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos bÅ«tų teisingi;

2.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšÅ³ bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukÅ«rimą, jos veikimą ir tobulinimą;

2.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ministerijai Lietuvoje ir užsienyje;

2.14. vertina Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.15. atlieka Tarnybos darbuotojų mokymo ir nuolatinio vystymo poreikių analizę;

2.16. užtikrina efektyvų Tarnybos darbą ir Tarnybai pavestų darbų pagal Tarnybos nuostatus ir Tarnybos metinį veiklos planą vykdymą;

2.17. tobulina savo kvalifikaciją konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

2.18. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Ministerijos pozicijai;

2.19. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ministerijos nuostatais ir Ministerijos darbo reglamentu, Tarnybos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;

2.20. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;

2.21. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobÅ«džio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, tam, kad bÅ«tų pasiekti Tarnybos veiklos tikslai. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų vykdymą.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

  1. Atlikti konsoliduotus planinius patikrinimus penkiose tarpinės pagalbos ligoninėse, tiekiančiose skubią pagalbą ūminio galvos smegenų insulto atvejais.
  2. Atlikti 5 ligoninų, neįtrauktų į „miokaro infarkto klasterius“, teikiančių paslaugas pacientams Å«minio miokardo infarkto atveju, konsoliduotus planinius patikrinimus.
  3. Atlikti konsoliduotus planinius patikrinimus 5 asmens sveikatos priežiūros įstaigų, tiekiančių medicininės reabilitacijos paslaugas.
  4. Atlikti 9 brangių sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais vertinimą.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int