Komentaras dėl medicinos praktikos licencijavimo dokumentų pateikimo tvarkos

 

Mieli pareiškėjai, praktika ir patirtis rodo, kad teikdami paraiškas ir dokumentus licencijai gauti, sugaišite mažiau laiko ir Jums nereikės kelis kartus papildyti licencijavimo dokumentų bylos, jei iš karto pateiksite:

 

1. visus paraiškoje nurodytus dokumentus;

 

2. tinkamai užpildytą ir parašu patvirtintą nustatytos formos paraišką. Atkreipiame dėmesį į tai, kad nustatytos formos paraiška yra dvipusė, ją reikia atsispausdinti ant vieno lapo abiejų pusių. Teikdami paraišką, įsitikinkite, kad nurodėte profesinę kvalifikaciją, pagal kurią prašote licencijos, ir užpildėte abi paraiškos formos puses, parašu patvirtinote paraišką;

 

3. tinkamą medicininį pažymėjimą – jis turi būti išduotas ne seniau kaip prieš 3 mėnesius ir jame neturi būti jokių diagnozių – tik gydančiojo gydytojo ar gydytojų komisijos išvada, ar esama sveikatos būklė tinkama dirbti darbą pagal profesinę kvalifikaciją. Tinkama pateikti yra asmens sveikatos pažyma F-046/a.

 

4. užsienio valstybės išduotus dokumentus su autentiškais jų vertimais į lietuvių kalbą;

 

5. tinkamai įformintą dokumentą, patvirtinantį teisėtą praktiką pagal profesinę kvalifikaciją, kuriai prašote licencijos. Šis reikalavimas taikomas tiems, kurie profesinę kvalifikaciją yra įgiję seniau kaip prieš 2 metus. Teisėta praktika pagal profesinę kvalifikaciją yra praktika, kuria vertėtės turėdamas atitinkamos praktikos licenciją ir šia praktika vertėtės įstaigoje, turėjusioje teisę teikti atitinkamas paslaugas, t. y. įstaigoje, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją užsiimti atitinkama asmens priežiūra. Tinkamai įforminta yra įstaigos vadovo pasirašyta pažyma, kurioje nurodyta, kokioje įstaigoje, nuo kada iki kada, kokiu juridiniu pagrindu (įsakymo ar darbo sutarties data ir numeris) ir kokiose pareigose esate ar buvote įdarbintas (darbo stažui kitoje šalyje įrodyti, reikalinga pateikti darbdavio pažymą, kurioje būtų nurodyta, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbote jo vadovaujamoje įmonėje ir ar darbas buvo susijęs su klinikine Jūsų, kaip atitinkamo gydytojo, praktika, bei tos šalies kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. išduotą pažymą, kad Jūs toje šalyje įgijote teisę dirbti atitinkamu gydytoju ir šią teisę turėjote Jūsų praktikos laikotarpiu (Certificate of Past Good Standing)). Ar įstaiga, kurioje dirbate (-ote), turi įstaigos licenciją, ir jei turi, kokioms paslaugoms teikti, patikrins mūsų tarnybos specialistai, todėl teikti įstaigos licencijos kopijos nebūtina;

 

6. primename, kad turi būti tobulintasi ne mažiau kaip po 120 val. kas penkeri metai arba tobulinimo trukmė turi būti proporcinga metų skaičiui, t. y. vidutiniškai po 24 val. kasmet, skaičiuojant nuo medicinos praktikos licencijos (toliau – licencija) išdavimo dienos, jei gydytojas turi licenciją, arba nuo dienos, kai sueina dveji metai po profesinės kvalifikacijos įgijimo dienos, jei gydytojas, profesinę kvalifikaciją įgijęs anksčiau kaip prieš dvejus metus, neturi licencijos, bet kreipiasi dėl jos išdavimo.

Svarbu, kad bent 60 % sudarytų tobulinimasis pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją, likusi dalis gali būti skirta tobulinti kitas gydytojų profesines kvalifikacijas (o tobulinimasis su profesine veikla susijusioje srityje gali sudaryti tik 20 % (įskaitoma 1/3 valandų, nurodytų pažymėjime)).

 

Kaip privalomas gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas įskaitomi Lietuvoje organizuojami ir vykdomi tobulinimo renginiai, kurių programos suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija nederina tik tų tobulinimo programų, kurias vykdo:

1) atitinkamus sveikatos priežiūros specialistus rengianti ir atitinkamą kvalifikaciją suteikianti švietimo institucija;

2) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos arba ligoninė, kurioje įsteigtos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikos, arba ligoninė, kurioje įsteigtos Vilniaus universiteto klinikos.

Visi kiti tobulinimo organizatoriai privalo savo vykdomas programas suderinti su Sveikatos apsaugos ministerija.

 

Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-645 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“. Šiuo įsakymu patvirtintose Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklėse numatyta, kad su Sveikatos apsaugos ministerija suderintų privalomo kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus atitinkančių tobulinimo programų sąrašas (toliau – Sąvadas) skelbiamas ir Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje.

 

Tobulinimas pagal į Sąvadą įtrauktą tobulinimo programą nuo jos įtraukimo į Sąvadą datos yra įskaitomas kaip atitinkamos profesijos sveikatos specialistų privalomas kvalifikacijos tobulinimas, jei nenurodyta kitaip. Tobulinimas pagal tobulinimo programą, kuri nėra įtraukta į Sąvadą, arba pagal įtrauktą į Sąvadą programą, kurios derinimo laikotarpis yra pasibaigęs, nėra laikomas atitinkamos profesijos sveikatos specialistų privalomu kvalifikacijos tobulinimu, jei nenurodyta kitaip.

 

Primename, kad pažymėjime, patvirtinančiame asmens dalyvavimą tobulinimo renginyje, turi būti nurodyta: pažymėjimą išdavusi institucija, pažymėjimo registracijos numeris (esant keliems renginio organizatoriams, pažymėjimo registracijos numerį įrašo kiekviena institucija), pažymėjimą gavusio asmens vardas, pavardė, renginio (kursų, stažuotės, konferencijos ir kt.) data, tema, valandų skaičius, kokias kvalifikacijas turintiems asmenims renginys skirtas. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusios (-ių) institucijos (-ų) vadovo (-ų) bei patvirtintas institucijos (-ų) spaudu (-ais).

 

Tobulinimosi formos ir kaip šių formų tobulinimasis Lietuvoje ar užsienyje vertinimas valandomis, nurodyta Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“.

 

Sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, įskaitomas tuomet, kai šis tobulinimas atliktas nurodytų šalių universitete ar universiteto klinikoje, ligoninėje arba jei atliktas tobulinimas tos šalies kompetentingos institucijos yra užskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas.

 

Lietuvoje šiuo klausimu kompetentingoji institucija yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Kaip esame informuoti, Sveikatos  apsaugos ministerija neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių, kad galėtų apie tokius renginius rinkti informaciją, kreipdamasi į užsienio šalių kompetentingas institucijas, todėl Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymu, prašome kartu su pažymėjimais apie dalyvavimą aukščiau nurodytų šalių renginiuose pateikti ir įrodymus, kad renginiai užsienio šalių kompetentingųjų institucijų yra įskaitomi kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas, kaip tai reglamentuoja Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr.132  „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, 51 punkto nuostatos.

 

Sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, atliktas ne Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, įskaitomas tuomet, kai šis tobulinimas atliktas nurodytų šalių formaliojo švietimo institucijoje, rengiančioje atitinkamus specialistus.

 

7. Dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus teikia pareiškėjas, Lietuvos Respublikos pilietis, iki 1991 m. baigęs nelietuvišką mokyklą, ir ne Lietuvos Respublikos pilietis, baigęs nelietuvišką mokyklą.

 

Valstybės rinkliava pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, turi būti sumokėta iki paslaugos suteikimo.

 

Dokumentų pateikimo tvarka.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-23

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int