Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2.  žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties);
1.4.  turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros administravimo srityje;
1.5.  mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
1.6.  mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;
1.7.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.8.  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterinėmis dokumentų valdymo sistemomis ir duomenų bazėmis;
1.9.  gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
1.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimui pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą.
3. Rengia dokumentų vertinimo pažymas ir raštu informuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas apie nustatytus trūkumus, nurodant terminą trūkumams pašalinti, kaip tai reglamentuota teisės aktų reikalavimuose.
4. Teikia VASPVT direktoriui siūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijų išdavimo, patikslinimo.
5. Rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijų išdavimo, patikslinimo ir teikia juos  VASPVT direktoriui pasirašyti.
6. Konsultuoja interesantus asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų išdavimo, akreditavimo, dokumentų pateikimo tvarkos ir kitais klausimais pagal kompetenciją.
7. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
8. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis.
9.  Konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas akreditavimo klausimais, padeda atlikti akreditavimo įsivertinimą.
10. Atlieka pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių šeimos medicinos paslaugą, atitikties teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimą, reikalavimams vertinimą, rengia vertinimo ataskaitas bei teikia jas svarstymui.
11. Rengia, įformina ir tvarko asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo šeimos medicinos paslaugai dokumentus.
12. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo, akreditavimo klausimais, dalyvauja juos organizuojant.
13. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
14. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui pavestomis vykdyti funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per 2020 metus, vadovaujantis teisės aktų reikalavimuose nustatytais terminais, įvertinti juridinių asmenų pateiktus prašymus ir privalomus dokumentus dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos gavimo ir patikslinimo, parengiant dokumentų vertinimo pažymas, nurodant trūkumų šalinimo terminą, registruojant jas Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinėje sistemoje (toliau – SPĮLIS), ar dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ (toliau – DVS).

2. Per 2020 metus, vadovaujantis teisės aktų reikalavimuose nustatytais terminais, parengti siunčiamuosius raštus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, informuojant jas apie nustatytus trūkumus, priimtus sprendimus, juos suderinti su skyriaus vedėja.

3. Per 2020 metus rengti raštus Radiacinės saugos centrui dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų Licencijų verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedų.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-03-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int