Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2.  žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties, biomedicinos mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities);
1.4.  mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
1.5.  mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (A2) lygiu;
1.6.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.7.  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.8.  gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
6.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vykdo planinę ir neplaninę asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą  teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Konsultuoja asmenis asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąlygų laikymosi priežiūros klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją.
4. Vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai, jų atitiktį galiojantiems teisės aktų reikalavimams ir rengia patikrinimo pažymas ar patikrinimo ataskaitas.
5. Vertina vietoje teikiamų licencijuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį galiojantiems teisės aktams, surašant tikrinimo aktus, tikrinimo ataskaitas.
6. Rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus dėl asmens sveikatos priežiūros licencijų galiojimo ar licencijos dalies galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, licencijų sustabdymo galiojimo panaikinimo ir teikia juos  VASPVT direktoriui pasirašyti.
7. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.
8. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis.
9. Vykdo pavedimus, rengia ir teikia išvadas ir/ ar siūlymus, taip pat kitus reikiamus dokumentus kraujo donorystės paslaugos klausimais.
10. Pagal kompetenciją į Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinę sistemą (toliau – SPĮLIS)  suveda duomenis apie medicinos priemones (prietaisus), teikia siūlymus SPĮLIS tobulinimui.
11. Dalyvauja kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose.
12. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.
13. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo klausimais, dalyvauja juos organizuojant.
14. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
15. Atlieka kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per 2020 m. atlikti licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą ir įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teiktus privalomus dokumentus, surašyti vertinimo pažymas, raštus įstaigoms, informuojant jas apie tikrinimo pradžią, nustatytus trūkumus ir terminą trūkumams pašalinti, priimtus sprendimus.

2. Vykdyti pavedimus, rengti ir teikti išvadas ir/ar siūlymus kraujo donorystės klausimais.

3. Dalyvauti planiniuose ir neplaniniuose sveikatos priežiūros įstaigų tikrinimuose, surašant patikrinimo aktus ir patikrinimo ataskaitas ar vertinimo pažymas, raštus.

4. Vertinti pagal pateiktus prašymus šeimos medicinos paslaugos atitiktį akreditavimo standartams.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-03-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int