Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus, VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.
2. Išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus.
3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslų studijų srities, fizikos mokslų studijų srities arba biomedicinos mokslų studijų srities).
4. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimo srityje.
5. Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu.
6. Išmanyti mokslinio tiriamojo darbo metodus, ypač analizuojant literatūrą, ją vertinant.
7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema.
8. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus.
9. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
10. Sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

11. Seka ir analizuoja užsienio šalių, vykdančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimą, patirtį, aktualijas, naujoves bei tendencijas ir gautą informaciją naudoja tobulinant asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo šeimos medicinos paslaugai programą.
12. Nagrinėja užsienio šalių literatūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimo, sveikatos priežiūros saugos ir kokybės temomis, ir, remiantis ja, lietuvių kalba rengia tekstus, apžvalgas ir kitus dokumentus.
13. Dalyvauja tobulinant, keičiant bei papildant sukurtus asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo šeimos medicinos paslaugai standartus ir metodiką bei su jais susijusius teisės aktus.
14. Dalyvauja darbo grupių veikloje, posėdžiuose asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo šeimos medicinos paslaugai klausimais, teikia siūlymus.
15. Dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir tarptautinės organizacijos ISQua veikloje.
16. Ruošia informacinę medžiagą apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimą šeimos medicinos paslaugai ir pagal poreikį teikia ją institucijoms, įstaigoms, visuomenei.
17. Koordinuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo šeimos medicinos paslaugai procesą palaikant ryšius su akredituojamomis įstaigomis ir vertintojais (šeimos gydytojais).
18. Atlieka pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitikties akreditavimo standartams vertinimą,  rengia vertinimo ataskaitas ir teikia jas svarstymui.
19. Rengia, įformina ir tvarko asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo šeimos medicinos paslaugai dokumentus.
20. Konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas akreditavimo bei saugos ir kokybės klausimais, padeda įstaigoms atlikti akreditavimo įsivertinimą.
21. Dalyvauja pasitarimuose seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo klausimais, dalyvauja juos organizuojant.
22. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
23. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
24. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Atlikti vietoje šeimos medicinos paslaugas teikiančių įstaigų veiklos atitikties akreditavimo standartams vertinimus ir parengti vertinimo ataskaitas.

2. Bendradarbiauti su 2016 m. - 2018 m. akredituotomis įstaigomis ir  vykdyti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-03-03 įsakymu  Nr. T1-329 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos akreditavimo šeimos medicinos paslaugai procedūros patvirtinimo“ numatytą šeimos medicinos paslaugai akredituotų įstaigų priežiūrą.

3. Parengti siūlymus asmens sveikatos priežiūros įstaigos akreditavimo šeimos medicinos paslaugai procedūros pataisymui.

 

Informacija atnaujinta 2019-02-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int