Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos apsaugos reguliavimą, fizinių ir juridinių asmenų licencijavimą asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, taip pat VASPVT nuostatus, skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendradarbiavimo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties);
1.4. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
1.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, teisės aktų paieškos duomenų bazėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.6. būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
1.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus;
1.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, VASPVT direktoriaus įsakymų ir norminių dokumentų projektus fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros asmens sveikatos priežiūros veiklai, informacinių technologijų bei kitais susijusiais klausimais.
3. Pagal kompetenciją rengia ir teikia VASPVT direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus tobulinimo, vertinimo bei kitais aktualiais fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros asmens sveikatos priežiūros veiklai klausimais.
4. Vertina, ar kitų VASPVT darbuotojų teisės aktų projektai, raštai ir kiti dokumentai fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros asmens sveikatos priežiūros veiklai, su tuo susijusiais informacinių technologijų bei kitais klausimais atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, teisės aktų ir (ar) dokumentų rengimo reikalavimus.
5. Rengia atsakymų į VASPVT gautus raštus projektus pagal savo kompetenciją.
6. Konsultuoja VASPVT darbuotojus teisėkūros, teisės aiškinimo ir taikymo klausimais sveikatos priežiūros fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros asmens sveikatos priežiūros veiklai srityje.
7. VASPVT direktoriaus pavedimu ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų pagrindu dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose.
8.  VASPVT direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja VASPVT teismuose ir kitose institucijose bei įstaigose.
9. Bendradarbiauja su valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis sprendžiant iškilusius teisinius klausimus.
10. Nuolat seka teisės aktų kaitą jam priskirtoje srityje, operatyviai informuoja skyriaus vedėją apie aktualius teisės aktų pakeitimus.
11. Tvarko skyriui priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį.
12. Skyriaus vedėjo pavedimu, esant poreikiui, vykdo atsakingų skyrių parengtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo planinių tikrinimų ataskaitų, išvadų, siūlymų bei kitų susijusių dokumentų teisinį vertinimą, kontroliuoja šioje srityje priimamų sprendimų teisinį pagrįstumą ir atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, teisės aktų ir (ar) dokumentų rengimo reikalavimams bei užtikrina operatyvų kylančių teisinių problemų sprendimą.
13. Skyriaus vedėjo pavedimu, rengia sutartis su medicinos specialistais – konsultantais pagal atsakingų skyrių poreikį asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo planinių tikrinimų metu.
14. Vykdo darbus, susijusius su Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros Nacionalinio kontaktinio centro specialaus elektroninio pašto priežiūra: operatyviai persiunčia informaciją už atitinkamus klausimus atsakingiems VASPVT darbuotojams, esant poreikiui, pagal kompetenciją atsako į pateikiamas užklausas.
15. Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VASPVT direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo  ir su tuo susijusių įstatymų pakeitimų paketo suderinimo su suinteresuotomis institucijomis bei Vyriausybe tiesioginis vykdymas.
2. Lietuvos Respublikos įstatymo, reguliuojančio asmens sveikatos priežiūros specialistų (išskyrus gydytojus, slaugytojus ir akušerius) teisinius pagrindus, projekto tiesioginis parengimas ir suderinimo su suinteresuotomis institucijomis bei Vyriausybe tiesioginis vykdymas.
3. Parengti Ūkio ministerijos 2018-12-13 rašte Nr. (39.1-36)-3-5105 nurodytus teisės aktus: Rizikos vertinimo ir valdymo metodiką, Kontrolinių klausimynų rengimo ir priežiūros tvarkos aprašą, Konsultavimo tvarkos aprašą, Poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos aprašą, Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams  teikimo tvarkos aprašą, suderinant juos su VASPVT padalinių vadovais, taip teikiant jiems teisines konsultacijas dėl šių teisės aktų taikymo.
4. Tiesiogiai atlikti Lietuvos Respublikos įstatymo, reguliuojančio asmens sveikatos priežiūros specialistų (išskyrus gydytojus, slaugytojus ir akušerius), projekto poveikio vertinimo analizę, tiesiogiai vykdyti viešąsias konsultacijas su socialiniais partneriais ir parengti projekto poveikio vertinimo analizės pristatymą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
5. Iki 2019-05-01 parengti Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo projektus, panaikinat nuostatas dėl privalomo licencijų dublikatų ir popierinės formos licencijų išdavimo bei pareigos turėti popierinės formos licenciją, jeigu tokie reikalavimai nėra nustatyti Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse.

 

Informacija atnaujinta 2019-02-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int