Sveikatos technologijų skyriaus vedėja

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės, Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius sveikatos apsaugos sistemą, jos plėtrą, sveikatos priežiūros technologijas, susijusių su medicinos priemonėmis, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius medicinos priemones, sveikatos technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, valdymą ir vertinimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties, socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties, technologijos mokslų studijų srities);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo ir ne mažesnę kaip 3 metų sveikatos priežiūros srityje;
1.5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. Jeigu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel,  MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.7.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
1.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus;
1.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.10. gebėti planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, mokėti dirbti komandoje.
 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas, užtikrina efektyvų Skyriaus darbą ir tinkamą VASPVT direktoriaus pavedimų vykdymą.
3. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą ir Lietuvos Respublikoje naudojamų brangių sveikatos technologijų valdymą.
4. Pagal kompetenciją dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimu ir brangių sveikatos technologijų valdymu.
5. Rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, VASPVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo ir brangių sveikatos technologijų valdymo reglamentavimo klausimais.
6. Nagrinėja sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo raidos tendencijas, nustato ir analizuoja tiriamosios veiklos, susijusios su sveikatos priežiūros technologijomis, stygių.
7. Bendradarbiauja su kitomis valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis, užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, sprendžiant sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo ir brangių sveikatos technologijų valdymo klausimus.
8. Analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų pagal kompetenciją gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
9. VASPVT direktoriaus pavedimu atstovauja VASPVT Lietuvoje ir užsienyje sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo ir brangių sveikatos technologijų valdymo klausimais.
10. Sveikatos apsaugos ministro ir VASPVT direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją kitose institucijose, tarptautinės organizacijose ir projektuose.
11. Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant bei derinant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo organuose, dalyvauja pozicijų svarstymo posėdžiuose, darbo grupėse ir pasitarimuose, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų susitikimuose.
12. Rengia ataskaitas, pranešimus sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo ir brangių sveikatos technologijų valdymo klausimais.
13. Organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo ir brangių sveikatos technologijų valdymo klausimais, dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose renginiuose svarstant šiuos klausimus.
14. Pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir organizacijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims, tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms užsienio šalių įstaigoms, organizacijoms.
15. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant VASPVT metinį veiklos planą, taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti VASPVT.
16. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
17. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.
 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Organizuoti ir kontroliuoti brangių sveikatos priežiūros technologijų valdymą: informacinės sistemos „TechnoMedTas“ palaikymą bei analizių su rekomendacijomis apie brangių sveikatos technologijų naudojimą Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose, parengimą.

2. Koordinuoti sveikatos technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą saugumo ir klinikinio efektyvumo aspektais bei jų pristatymą Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui.

3. Užtikrinti sklandų medicinos pagalbos priemonių, siūlomų įrašyti į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų  ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, vertinimą,  Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo nurodytiems kriterijams bei Ortopedijos techninių priemonių, siūlomų įrašyti į PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamųjų sąrašą,  funkcinės vertės įvertinimą.

4. Užtikrinti, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdyta naujai paskirta Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto sekretoriato funkcija.

5. Užtikrinti skyriaus metinio plano įvykdymą.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int