Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas

 

I SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų naudojimą, saugą, IS (įskaitant viešojo sektoriaus IS) kūrimą ir įteisinimą, elektroninių duomenų apsaugą, jos metodikas ir principus, elektroninių duomenų apsaugą užtikrinančias priemones, taip pat viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties, fizinių mokslų studijų srities informatikos, informacijos sistemų arba programų sistemų krypties arba socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos arba viešojo administravimo krypties);
1.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dirbant bent su viena IS ir ją administruojant;
1.5. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo (B2) lygiu;
1.6.  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterinėmis dokumentų valdymo sistemomis;
1.7. išmanyti darbo su valstybės IS principus;
1.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.10. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.11. gebėti dirbti komandoje ir individualiai.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus taikomosios programinės įrangos diegimo ir priežiūros, naudotojų aptarnavimo gerinimo klausimais (tiek, kiek susiję su IS naudojimu).
3. Dalyvauja priimant eksploatacijai modernizuotą ar naują programinę įrangą.
4. Analizuoja VASPVT naudojamų IS veiklos procesus, funkcijas, gilinasi į IS naudotojų reikalavimus, aprašo IS pakeitimus.
5. Rengia teisės aktų projektus visais su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
6. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje dėl IS kūrimo procesų tobulinimo, vystymo, strateginio technologijų parinkimo klausimų sprendimo.
7. Testuoja VASPVT naudojamas IS, fiksuoja neatitikimus, kontroliuoja pataisymų (pakeitimų) teikimą ir diegimą.
8. Prižiūri vykdomų duomenų teikimo sutarčių įgyvendinimą.
9. Vykdo duomenų saugos įgaliotinio funkcijas.
10. Analizuoja IS naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, moko ir konsultuoja, užtikrina operatyvų ir kokybišką vidinių ir išorinių naudotojų aptarnavimą.
11. Konsultuoja išorinius IS elektroninių paslaugų naudotojus prisijungimo prie sistemos ir darbo su ja bei kitais informacinių technologijų panaudojimo klausimais, kiek tai yra susiję su gebėjimais pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis.
12. Administruoja dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.
13. Vykdo aptarnaujamų asmenų anonimines apklausas ir atlieka kasmetinį asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą pagal anoniminių apklausų rezultatus.
14. Teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo ir apskaitos tobulinimo, vidaus, siunčiamųjų ir gaunamųjų elektroninių dokumentų platesnio naudojimo galimybių.
15. Pagal kompetenciją rengia raštus, kitus dokumentus IS ir kitais, su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais, bei atsakymų į paklausimus projektus.
16. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis.
17. Pavaduoja Skyriaus vedėją ir kitus VASPVT darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Peržiūrėti ir atnaujinti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (toliau – LICREG) saugos politiką formuojančius teisės aktus.
2. Keičiantis teisės aktų reikalavimams ir esant poreikiui, teikti siūlymus dėl LICREG ir SPĮLIS tobulinimo, esant poreikiui koordinuoti informacinės sistemos tobulinimo darbus.
3. Užtikrinti administracinės naštos fiziniams asmenims mažinimą, teikiant funkcionuojančias elektronines paslaugas, susijusias su sveikatos priežiūros specialistų licencijavimu.
4. Užtikrinti VASPVT interneto svetainės atitiktį Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo reikalavimams.
5. Siekiant užtikrinti Ūkio ministerijos rekomendacijų (2018-12-13 raštas Nr. (39.1-36)-3-5105) ūkio subjektų priežiūros valdymo srityje įgyvendinimą, dalyvauti rengiant Konsultavimo tvarkos aprašą bei organizuojant specializuotas anonimines ūkio subjektų apklausas.

 

Informacija atnaujinta 2019-11-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int