Juridinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

 

Ar gali gyventojas įregistruoti individualią masažo veiklą?

Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364, masažo paslauga yra nurodyta, kaip licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 str. 1 dalimi bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156, 2, 3, ir 5 punktais, licencijas verstis sveikatos priežiūros veikla gali gauti tik juridiniai asmenys. Todėl masažo paslauga gali būti teikiama tik sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai. Šią paslaugą gali atlikti gyventojai, atitinkantys nustatytus masažuotojo profesijos kvalifikacinius reikalavimus, ir negali verstis šia veikla kaip individualia veikla, neįsteigiant juridinio asmens.
Gyventojas įregistravęs individualią veiklą pagal klasifikuojamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 96.04 klasę „Fizinės gerovės užtikrinimo veikla"  negali teikti jokių masažo paslaugų. Gali teikti turkiškų pirčių, saunų, garo vonių, soliariumų, liesėjimo ir lieknėjimo salonų paslaugas.
2019-10-08

 

Ar yra vertinamas reikalavimas dėl žmonių su negalia pateikimo į patalpas sąlygos, kai įstaiga yra akredituota?

Akredituojant asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas, vertinama ar įstaigoje, teikiančioje minėtą paslaugą, sudarytos sąlygos patekti į įstaigos patalpas žmonėms su negalia (yra neįgaliųjų vežimėlių, turėklai, rampos, tinkamas apšvietimas, liftai ir kėdės su porankiais, lengvai atidaromos įėjimo durys, netoli įėjimo į įstaigą yra automobilių parkavimo vietos žmonėms su negalia), tai patvirtinta Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakyme Nr. T1-233 ,,Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo“.

 

2019-06-18


 

Koks teisės aktas reglamentuoja radiologijos (kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos) paslaugas, kas jas gali teikti?

       Teikiant  asmens sveikatos priežiūros - radiologijos paslaugas, turite  vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-881); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 229 ,,Dėl kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų, daugiafazių kontrastinių kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų bei kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimų atlikimo tvarkos aprašo ir ligų ir būklių, kurioms esant iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos, daugiafaziai kontrastiniai kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos bei  kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimai, sąrašų patvirtinimo“ ir kt.

       Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Įsakymo Nr. V-881 8 p. patvirtinta, kad ,,Radiologijos paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pagal kompetenciją teikia: 8.3. kai atliekamas kompiuterinės tomografijos tyrimas ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas – gydytojas radiologas, radiologijos technologas ir, jei radiologijos technologas neturi reikiamo pasirengimo atlikti slaugos veiksmus, bendrosios praktikos slaugytojas“.
 
2019-06-18

 

Prašome paaiškinti ar asmens sveikatos priežiūros įmonė, užsiimanti tik masažais, privalo savo klientams pildyti medicnines korteles?

       Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas apie atliktus veiksmus, procedūras turi būti įrašyta medicininiuose dokumentuose, pvz. Asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a), tai reglamentuota Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 45 sr. 5 d. - ,,Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje privaloma pildyti ir saugoti pacientų ligos istorijas, ambulatorines korteles bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 ,,Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, 2.1. papunktyje numatyta, kad ,,apskaitą sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – įstaiga) vykdo sveikatos priežiūros specialistai, pildydami Sąraše ir saugojimo terminuose nurodytas privalomas sveikatos statistikos apskaitos ir kitas tipines formas.“, todėl jei Jūsų įstaiga teiks masažo paslaugą, tai dokumentacija bus pildoma masažuotojo. 

 

2019-06-18


 

Kaip galima pateikti reikiamus dokumentus Jūsų tarnybai?

Visus dokumentus galite atsiųsti elektroniniu būdu, faksu, o nesant šioms galimybėms atsiųsti paštu.

 

2019-04-29


 

Kokios draudimo sumos turi būti draudžiant įstaigą/įmonę sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu?

Minimali draudimo suma metams už sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už pacientams padaryta žalą - 86.886 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per vienus draudimo sutarties galiojimo metus ir 8.689 eurų vienam draudžiamajam įvykiui, tai patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2010-02-24 įsakyme Nr. V-171 ,,Dėl sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės minimalių draudimo sumų nustatymo“.

 

2019-04-29


 

Kokius dokumentus turi pateikti įstaiga norėdama gauti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją?

Įstaiga, ketinanti teikti licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turi pateikti:
1. Prašymą dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos gavimo.
2. Juridinių asmenų registro patvirtintų nuostatų ar įstaigų kopiją.
3. Vidaus tvarkos taisykles (parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu).
4. Leidimo-higienos paso ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos pagal įstaigos veiklos adresą (-us)  ir teikiamas asmens sveikatos  priežiūros paslaugas, kopijas (išduoda visuomenės sveikatos centrai);
5. Asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis ir įsipareigojimą.  Rekomenduojame pildyti lentelę apie sveikatos priežiūros specialistus:


Eil.

Nr.

 

Licencijuojamos

sveikatos

priežiūros

paslaugos

pavadinimas

Sveikatos

priežiūros

specialisto

vardas,

pavardė

Licencijos

numeris

Pareigybės

pavadinimas (pagal licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas)

Kita (darbo sutarties numeris, darbo krūvis)

 

 

 

 

 

 

          
6. Medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės), privalomų prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo  įgalioto asmens parašu.  Rekomenduojame pildyti lentelę apie medicinos priemones ir kt.:
 

Eil.

Nr.

 

Licencijuojamos

sveikatos

priežiūros

paslaugos

pavadinimas

Medicinos

priemonės

pavadinimas

Modelis

Gamintojo

pavadinimas

Medicinos

priemonės

pagaminimo

metai

Serijos

numeris

 

 

 

 

 

 

 

            
7. Sutarčių dėl laboratorinių tyrimų ir kt., jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas;
8. Įsipareigojimą apsidrausti civilinę atsakomybę už pacientams padarytą žalą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar  jo įgalioto  asmens parašu.
9. Mokėjimo už įstaigos asmens sveikatos priežiūros  licencijos išdavimą rinkliavos kvito kopiją.

 

2019-03-26 

Koks mokestis yra už įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos išdavimą?

              Informuojame, kad Valstybės rinkliavos mokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“. Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752. Įmokos kodas: 5754.

               Už įstaigos asmens sveikatos priežiūros  licencijos  išdavimą turite mokėti, kai ketinate:

I. Teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1) Elektroninės formos licencija 65 EUR

2) Popierinės formos licencija:

a) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 67 EUR

b) Siunčiant licenciją paštu 75 EUR

 

II. Teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1) Elektroninės formos licencija 124 EUR

2) Popierinės formos licencija:

a) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 129 EUR

b) Siunčiant licenciją paštu 135 EUR

 

III. Teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1) Elektroninės formos licencija 153 EUR

2) Popierinės formos licencija: 

a) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 157 EUR

b) Siunčiant licenciją paštu 165 EUR

 

2019-03-26


 

Kokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra licencijuojamos, kur skelbiamas jų sąrašas?

             Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo”, informaciją galite rasti svetainėse adresu www.vaspvt.gov.lt/Teisinė informacija arba http://sam.lrv.lt/, https://www.lrs.lt

             Minėtame įsakyme nurodomos asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal organizavimo lygį (pirminės, antrinės, tretinės); teikimo būdą (stacionarinės, ambulatorinė, bendrosios).

 

2019-03-26


 

Kokioms masažo rūšims išduodamos įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos?

Akreditavimo tarnyba išduoda sveikatos priežiūros įstaigoms įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas (toliau – licencija), suteikdama teisę teikti sveikatos priežiūros – masažo paslaugą, tai numato Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 (Žin., 2007, Nr. 31-1148). Masažo paslauga nėra skirstoma nei į gydomąją,  nei į grožio, nei į  atsipalaidavimo ir t. t., todėl, ketindami teikti masažo paslaugą, turite pateikti Akreditavimo tarnybai sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos prašymą bei dokumentus (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros licencijavimo taisyklių 12 p., masažo paslaugas teikiantis specialistas turi turėti spaudo numerį ir  atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-27 patvirtintus Masažuotojo profesijos kvalifikacinius reikalavimus).

 

2019-03-26


 


VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int