Juridinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

 

Prašome paaiškinti ar asmens sveikatos priežiūros įmonė, užsiimanti tik masažais, privalo savo klientams pildyti medicnines korteles?

       Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas apie atliktus veiksmus, procedūras turi būti įrašyta medicininiuose dokumentuose, pvz. Asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a), tai reglamentuota Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 45 sr. 5 d. - ,,Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje privaloma pildyti ir saugoti pacientų ligos istorijas, ambulatorines korteles bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 ,,Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, 2.1. papunktyje numatyta, kad ,,apskaitą sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – įstaiga) vykdo sveikatos priežiūros specialistai, pildydami Sąraše ir saugojimo terminuose nurodytas privalomas sveikatos statistikos apskaitos ir kitas tipines formas.“, todėl jei Jūsų įstaiga teiks masažo paslaugą, tai dokumentacija bus pildoma masažuotojo. 

 

2019-06-18


 

Kaip galima pateikti reikiamus dokumentus Jūsų tarnybai?

Visus dokumentus galite atsiųsti elektroniniu būdu, faksu, o nesant šioms galimybėms atsiųsti paštu.

 

2019-04-29


 

Kokios draudimo sumos turi būti draudžiant įstaigą/įmonę sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu?

Minimali draudimo suma metams už sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už pacientams padaryta žalą - 86.886 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per vienus draudimo sutarties galiojimo metus ir 8.689 eurų vienam draudžiamajam įvykiui, tai patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2010-02-24 įsakyme Nr. V-171 ,,Dėl sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės minimalių draudimo sumų nustatymo“.

 

2019-04-29


 

Kokius dokumentus turi pateikti įstaiga norėdama gauti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją?

Įstaiga, ketinanti teikti licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turi pateikti:
1. Prašymą dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos gavimo.
2. Juridinių asmenų registro patvirtintų nuostatų ar įstaigų kopiją.
3. Vidaus tvarkos taisykles (parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu).
4. Leidimo-higienos paso ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos pagal įstaigos veiklos adresą (-us)  ir teikiamas asmens sveikatos  priežiūros paslaugas, kopijas (išduoda visuomenės sveikatos centrai);
5. Asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis ir įsipareigojimą.  Rekomenduojame pildyti lentelę apie sveikatos priežiūros specialistus:


Eil.

Nr.

 

Licencijuojamos

sveikatos

priežiūros

paslaugos

pavadinimas

Sveikatos

priežiūros

specialisto

vardas,

pavardė

Licencijos

numeris

Pareigybės

pavadinimas (pagal licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas)

Kita (darbo sutarties numeris, darbo krūvis)

 

 

 

 

 

 

          
6. Medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės), privalomų prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo  įgalioto asmens parašu.  Rekomenduojame pildyti lentelę apie medicinos priemones ir kt.:
 

Eil.

Nr.

 

Licencijuojamos

sveikatos

priežiūros

paslaugos

pavadinimas

Medicinos

priemonės

pavadinimas

Modelis

Gamintojo

pavadinimas

Medicinos

priemonės

pagaminimo

metai

Serijos

numeris

 

 

 

 

 

 

 

            
7. Sutarčių dėl laboratorinių tyrimų ir kt., jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas;
8. Įsipareigojimą apsidrausti civilinę atsakomybę už pacientams padarytą žalą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar  jo įgalioto  asmens parašu.
9. Mokėjimo už įstaigos asmens sveikatos priežiūros  licencijos išdavimą rinkliavos kvito kopiją.

 

2019-03-26 

Koks mokestis yra už įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos išdavimą?

              Informuojame, kad Valstybės rinkliavos mokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“. Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752. Įmokos kodas: 5754.

               Už įstaigos asmens sveikatos priežiūros  licencijos  išdavimą turite mokėti, kai ketinate:

I. Teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1) Elektroninės formos licencija 65 EUR

2) Popierinės formos licencija:

a) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 67 EUR

b) Siunčiant licenciją paštu 75 EUR

 

II. Teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1) Elektroninės formos licencija 124 EUR

2) Popierinės formos licencija:

a) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 129 EUR

b) Siunčiant licenciją paštu 135 EUR

 

III. Teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1) Elektroninės formos licencija 153 EUR

2) Popierinės formos licencija: 

a) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 157 EUR

b) Siunčiant licenciją paštu 165 EUR

 

2019-03-26


 

Kokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra licencijuojamos, kur skelbiamas jų sąrašas?

             Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo”, informaciją galite rasti svetainėse adresu www.vaspvt.gov.lt/Teisinė informacija arba http://sam.lrv.lt/, https://www.lrs.lt

             Minėtame įsakyme nurodomos asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal organizavimo lygį (pirminės, antrinės, tretinės); teikimo būdą (stacionarinės, ambulatorinė, bendrosios).

 

2019-03-26


 

Kokioms masažo rūšims išduodamos įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos?

Akreditavimo tarnyba išduoda sveikatos priežiūros įstaigoms įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas (toliau – licencija), suteikdama teisę teikti sveikatos priežiūros – masažo paslaugą, tai numato Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 (Žin., 2007, Nr. 31-1148). Masažo paslauga nėra skirstoma nei į gydomąją,  nei į grožio, nei į  atsipalaidavimo ir t. t., todėl, ketindami teikti masažo paslaugą, turite pateikti Akreditavimo tarnybai sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos prašymą bei dokumentus (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros licencijavimo taisyklių 12 p., masažo paslaugas teikiantis specialistas turi turėti spaudo numerį ir  atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-27 patvirtintus Masažuotojo profesijos kvalifikacinius reikalavimus).

 

2019-03-26


 

Kai atliekama licencijos sąlygų laikymosi priežiūra ir nustatyti neatitikimai teisės aktų reikalavimams, kokie sprendimai būna dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimo?

       Kai Įstaigai nustatomi neatitikimai teisės aktų reikalavimams, apie tai Įstaiga informuojama raštu ir nurodomas terminas trūkumams pašalinti. Nepašalinus nustatytų neatitikimų teisės aktų reikalavimams per nurodytą terminą, įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija (ar jos dalis (paslauga)) yra stabdoma 3 mėn. Jei po trijų mėnesių įstaiga nepateikia dokumentų ir jie neįrodo trūkumų šalinimą, įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija (ar jos dalis (paslauga)) yra naikinama. 

 

2019-03-26


 


VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int