Juridinių asmenų akreditavimas sveikatos priežiūros veiklai

 

Sveikatos priežiūros įstaigos turi vidaus tvarkos taisykles, kur reglamentuota kas jose turi būti?

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo   46 straipsnyje nurodyti  asmens sveikatos priežiūros įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse privalomi  skyriai, kaip:  pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka;  nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka; pacientų teisės ir pareigos įstaigoje; pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka; ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarka; informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka;  ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka; įstaigos administracijos, kitų pagalbinių tarnybų darbo laikas; darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos; paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarka.

 

2019-10-17


 

Kiek laiko galioja akreditavimo pažymėjimas šeimos medicinos paslaugai?

Įstaigos akreditavimo pažymėjimas galioja 4 metus nuo  išdavimo datos. 

 

2019-10-17


 

Kokius dokumentus turi pateikti įstaiga, pageidaudama akredituoti šeimos medicinos paslaugą?

       Įstaiga, pageidaujanti, kad būtų akredituota šeimos medicinos paslauga, pateikia patvirtintų formų dokumentus:

  1. Prašymą įvertinti paslaugos atitiktį Nacionaliniams akreditavimo standartams.
  2. Užpildytą lentelę „Duomenys apie asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos apimtis“.
  3. Užpildytą lentelę „Asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitikties Akreditavimo standartams įsivertinimo duomenys“.
  4. Vokus su pacientų užpildytais klausimynais „Klausimynas pacientams“.
  5. Vokus su Įstaigos darbuotojų užpildytais klausimynais „Klausimynas asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams“.
  6. Sumokėtos valstybės rinkliavos už įstaigos akreditavimo pažymėjimo išdavimą pavedimo kopiją.

2019-03-26


 

Koks mokestis yra už įstaigos akreditavimo pažymėjimo išdavimą?

       Už Įstaigos akreditavimo pažymėjimo išdavimą mokama valstybės rinkliava.

      Lėšų gavėjas yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5754. 

      Mokestis už akreditavimo asmens sveikatos priežiūros veiklai pažymėjimo išdavimą yra 548 EUR, tai patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

2019-03-26


 

Kokie teisės aktai reglamentuoja šeimos medicinos paslaugos akreditavimą?

       Šeimos medicinos paslaugos akreditavimą reglamentuoja:  Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 280 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms nuostatų patvirtinimo“, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. T1-233 ,,Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 3d. įsakymas Nr. T1-329 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos akreditavimo šeimos medicinos paslaugai procedūros patvirtinimo”.

 

2019-03-26


 

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int