Pacientų teisių ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo priežiūra

 

Ar asmenys gali būti įdarbinti medicinos auditoriais asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir tik po to baigti medicinos auditoriams skirtus kursus?

Ne. Į medicinos auditorių pareigas gali būti priimti tik tie asmenys, kurie yra jau baigę nustatytos trukmės kursus ir atitinka medicinos auditoriams keliamus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-04-29 įsakymu Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“.

 

2019-11-05


 

Kur kreiptis, siekiant sužinoti, ar gautas gydymas buvo kokybiškas, ar atlikti visi reikalingi tyrimai diagnozei nustatyti, ar nustatyta diagnozė yra teisinga?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, pirmiausia su skundu reikia kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje buvo suteiktos galimai nekokybiškos paslaugos, vadovybę. Į skundą turi būti atsakyta per 20 darbo dienų.

Jei netenkina asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakymas, tuomet pacientas turi teisę skundą pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Nuoroda į minėtą įstatymą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932/VrSWEPtYkZ?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=9201b156-8312-4f44-9aa4-52f27647d5d1

 

 2019-04-15


 

Per kiek laiko po galimai nekokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo galima pateikti skundą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai?

Skundą galima pateikti ne vėliau kaip per 3 metus po galimai nekokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo.

 

2019-04-15


 

Kas gali Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai pateikti skundą dėl galimai nekokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ar pažeistų paciento teisių?

Skundą gali pateikti pats pacientas arba jo atstovas. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

 

2019-04-15


 

Kur kreiptis, jei paciento sveikatai buvo padaryta žala, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas?

Paciento sveikatai padarytos turtinės ir neturtinės žalos dydį nustato Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija, veikianti prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Tokiu atveju nebūtina pirmiau kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimo atlikimo.

 

2019-04-15


 

Kokių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikrina Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba?

Tikrinamos visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, įskaitant ir odontologinės priežiūros paslaugas.

 

2019-04-15


 

Kokia yra Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymų apskundimo tvarka?

Asmuo, pateikęs skundą, ir asmens sveikatos priežiūros įstaiga, nesutinkantys su Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos priimtu sprendimu, gali apskųsti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymą per vieną mėnesį nuo įsakymo kopijos įteikimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu Vilniaus g. 27, Vilnius ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu Žygimantų g. 2, Vilnius.

 

2019-04-15


 

Kokiais atvejais ir per kiek laiko privalo būti skubiai suteikta būtinoji medicinos pagalba pacientui?

Atvejus, kada skubiai teikiama būtinoji medicinos pagalba, reglamentuoja Būtinosios  medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios  medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“.

Vaikams dažniausiai pasitaikantys klinikiniai atvejai, kada turi būti suteikta skubi medicinos pagalba: sutrikusi sąmonė, kada visiškai nereaguojama į balsą ir skausmą; karščiavimas > 38 oC, nepraeinantis vartojant karščiavimą mažinančius vaistus ilgiau kaip 24 valandas; erkių įsisiurbimas, pasiutusių ar galimai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai su apseilėjimu; nuodus išskiriančio gyvūno įkandimas; nesustabdytas gausus kraujavimas; sutrikusi sąmonė (nereaguoja į balsą ir skausmą, reaguoja tik į balsą arba į skausmą arba reaguoja nenormaliai); 4–10 balų stiprumo skausmas (pagal 10 balų skalę) ir kt.

Suaugusiesiems dažniausiai pasitaikantys klinikiniai atvejai, kada turi būti suteikta skubi medicinos pagalba: karščiavimas > 39 oC, nepraeinantis vartojant geriamuosius vaistus ilgiau kaip 24 valandas; pasiutusių ar galimai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai, apseilėjimai; mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmė; 6–10 balų stiprumo skausmas (pagal 10 balų skalę); sąmonės praradimas ir nereagavimas į skausmą arba reakcija pagal Glazgo komų skalę < 9 balai ir kt.

Pacientui skubioji medicinos pagalba  turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 60 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba greičiau.

Nuoroda į minėtą įsakymą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230805/uQvidHIhmZ?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=9201b156-8312-4f44-9aa4-52f27647d5d1

 

2019-04-15


 

Ar asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo turėti medicinos auditorių?

Kiekviena asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo turėti medicinos auditorių arba vidaus medicininio audito grupę / padalinį, priklausomai nuo įstaigoje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų skaičiaus.

Įstaigoje, kurioje dirba:

  • iki 50 sveikatos priežiūros specialistų, vidaus medicininio audito veiklą vykdo įstaigos vadovo įgaliotas asmuo arba ji vykdoma pagal sutartį su fiziniu arba juridiniu asmeniu;
  • nuo 50 iki 300 sveikatos priežiūros specialistų, įstaigos vadovo įsakymu sudaroma vidaus medicininio audito grupė;
  • daugiau kaip 300 sveikatos priežiūros specialistų, steigiamas vidaus medicininio audito padalinys.

2019-04-15


 


VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int