Fizinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

 

Kaip atnaujinti sustabdytos licencijos galiojimą.

Licencijos galiojimas yra sustabdomas  ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui. Per šį licencijos sustabdymo  laikotarpį privalote kreiptis dėl galiojimo sustabdymo panaikinimo, antraip šios licencijos galiojimas po 1 metų bus panaikintas.

          Kreipdamasis dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo turite pateikti šiuos dokumentus:

1) tinkamai užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos Prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą,

2) dokumentus, įrodančius teisės aktais nustatyto masto licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos tobulinimą pastarųjų 5 metų laikotarpiu,

3) dokumentus, įrodančius bent 3 metų teisėtą atitinkamą praktiką pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją pastarųjų 5 metų laikotarpiu, t. y. įstaigos vadovo išduota pažymą, kurioje būtų nurodyta, kokiu juridiniu pagrindu (įsakymo data ir numeris), nuo kada, iki kada ir kuo esate ar buvote įdarbintas atitinkamos profesinės kvalifikacijos specialistu.

 

2020-03-16


 

I am planning to do a postgraduate fellowship in Dermatovenereolgy (in English) at LSMU and would like to apply for medical license. Kindly provide me with the detailed information.

Health care professionals, who want to obtain the licence, have to fill in the application form (http://www.vaspvt.gov.lt/node/76 Paraiška išduoti medicinos praktikos licenciją) and attach the following document:

  1. Passport or identification card of the Citizen of Lithuania or residence and work permit:
  2. Document, which confirms that health care specialist has enough knowledge of Lithuanian – http://www.upc.smm.lt (Email info@upc.smm.lt);
  3. Medicine diploma issued by institution of higher education and (if diploma was obtained not in Lithuania) its recognition by Centre for Quality Assessment in Higher Education – http://www.skvc.lt;
  4. Formal qualification certificate and (if qualification certificate was obtained not in Lithuania) its recognition by the State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health of Republic of Lithuania – Contact – Specialist licensing division chief specialist Dalia Jelinskienė tel. (8 5) 261 5147, Email vaspvt@vaspvt.gov.lt;
  5. Health certificate issued in last 3 months period;
  6. If 2 years passed after obtaining the formal qualification certificate:
    • documents, which evidence enough term (three of the last five years) of his legal practice (with document, which prove his right to practice in Country of Origin (this document must be issued in last 12 months period)),
    • documents, which confirm that health care specialist polished up his Professional knowledge and skills every other five years (120 hours).

 2020-03-16


 

Kokią privalomojo tobulinimosi dalį turi sudaryti tobulinimasis kursuose, ir kokią – tobulinimasis konferencijose?

Visos užskaitomos tobulinimosi formos yra lygiavertės. Kokios tobulinimosi formos  yra užskaitomos ir kaip šių formų tobulinimasis vertinamas valandomis, nurodyta Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.132  „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5E0A0662E5CB/ACGFbEOyGO).

Svarbu, kad bent 60 % privalomojo tobulinimosi sudarytų tobulinimasis pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją, kita dalis gali būti skirta tobulinti kitai profesinei kvalifikacijai (pvz., gydytojas kardiologas gali tobulintis tobulinimo renginiuose, skirtuose gydytojui radiologui, gydytojui neurologui) tobulinti.  Tobulinimasis su profesine veikla susijusioje srityje (pvz., farmacija, teisė, kompiuterija ir pan.) gali sudaryti tik 20 % privalomojo tobulinimo, bet tokio tobulinimo įskaitoma  tik 1/3 valandų, nurodytų pažymėjime.

 

2020-03-16


 

Ar galima dokumentus licencijos priežiūrai pateikti dar nepasibaigus atsiskaitomajam terminui?

Licencijos priežiūrai dokumentus galima pateikti bet kuriuo atsiskaitomojo laikotarpio metu ir mėnesį pasibaigus atsiskaitomajam laikotarpiui. Pateikti dokumentai turi patvirtinti, kad atsiskaitomuoju laikotarpiu laikytasi licencijuojamos veiklos sąlygų, t. y. ne mažiau kaip 3 metus teisėtai praktikuota pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją ir profesinė kvalifikacija  tobulinta privalomojo tobulinimo mastu (gydytojai – 120 val., slaugytojai ir akušeriai – po 60 val.) arba, jei teisėtai  atsiskaitomuoju laikotarpiu praktikuota mažiau nei 3 metai, be privalomojo tobulinimo, turi būti pateikti papildomojo pasirengimo dokumentai. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo trukmė priklauso nuo laikotarpio, kurį gydytojas teisėtai nepraktikuoja pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nuo medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažo, nuo medicinos praktikos pagal kitą profesinę kvalifikaciją trukmės ir nuo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią gydytojas siekia pradėti verstis medicinos praktika. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo forma yra stažuotė, kuri privalo būti atlikta Vilniaus universiteto arba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamoje klinikoje arba rezidentūros bazėje per pastaruosius dvejus metus. Slaugytojų ir akušerių papildomojo tobulinimo trukmė – 100 val.

 

2020-03-16


 

Ar gali gyventojas įregistruoti individualią masažo veiklą?

Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364, masažo paslauga yra nurodyta, kaip licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 str. 1 dalimi bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156, 2, 3, ir 5 punktais, licencijas verstis sveikatos priežiūros veikla gali gauti tik juridiniai asmenys. Todėl masažo paslauga gali būti teikiama tik sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai. Šią paslaugą gali atlikti gyventojai, atitinkantys nustatytus masažuotojo profesijos kvalifikacinius reikalavimus, ir negali verstis šia veikla kaip individualia veikla, neįsteigiant juridinio asmens.
Gyventojas įregistravęs individualią veiklą pagal klasifikuojamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 96.04 klasę „Fizinės gerovės užtikrinimo veikla"  negali teikti jokių masažo paslaugų. Gali teikti turkiškų pirčių, saunų, garo vonių, soliariumų, liesėjimo ir lieknėjimo salonų paslaugas.
2019-10-08

 

Kada bus galima asmens sveikatos priežiūros veiklą (medicinos genetikui, medicinos biologui, biomedicinos technologui, radiologijos technologui, dietistui, optometrininkui, paramedikui, skubios medicinos pagalbos paramedikui) ir kitą sveikatinimo veiklą (medicinos fizikui, embriologui, meno terapeutui, ortopedui technologui, gyvensenos medicinos specialistui, slaugytojo padėjėjui, ergoterapeuto padėjėjui, kineziterapeuto padėjėjui) vykdantiems specialistams pateikti paraišką gauti sveikatos specialisto spaudui numerį ir kokius reikės pateikti dokumentus?

Sveikatos priežiūros specialisto spaudo numerio suteikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Šiuo metu rengiamas Taisyklių pakeitimas, nustatantis spaudo numerio suteikimo tvarką, spaudo numerio struktūrą ir profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašą.
Kai tik bus pradėta vykdyti spaudo numerių suteikimo paslauga, informacija apie tai bus paskelbta Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt ir aplinkraščiais išsiųsta asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.
Visos paraiškos spaudo numeriui gauti, kaip ir visi licencijavimo dokumentai, priimami tik per elektroninių paslaugų portalą, prie kurio jungiamasi adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/. Trumpos instrukcijos, kaip teikti dokumentus per elektroninių paslaugų portalą, pateiktos adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/899.
 
2019-06-12

 

Kada galima bus pateikti paraišką išduoti kineziterapeuto (ergoterapeuto, masažuotojo, dietisto, medicinos psichologo, medicinos biologo, medicinos genetiko, biomedicinos technologo, radiologijos technologo, optometrininko, paramediko, skubios medicinos paramediko) licenciją, ir kokie bus reikalavimai licencijai gauti, pvz., kokių ir kiek tobulinimosi valandų privalu turėti? 

Parengtame Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projekte numatyta licencijuoti iki šiol dar nelicencijuotus  šiuos asmens sveikatos priežiūros specialistus – kineziterapeutus,  ergoterapeutus, masažuotojus, dietistus, medicinos psichologus, medicinos biologus, medicinos genetikus, biomedicinos technologus, radiologijos technologus, optometrininkus, paramedikus ir skubios medicinos paramedikus.

Naujų asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą bus galima pradėti tik tuomet, kai Lietuvos Respublikos Seimas patvirtins šiuo metu derinamą Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projektą. Be to, įsigaliojusių įstatymo nuostatų pagrindu bus būtina parengti ir sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti  lydimuosius teisės aktus, kuriuose bus detalizuota licencijavimo procedūra, patvirtintos paraiškų formos, nustatyti privalomojo ir papildomojo tobulinimo mastai bei kita.

Įstatymo projekte numatyta, kad atitinkamos praktikos licencijos įvardytiems asmens sveikatos priežiūros specialistams bus privalomos nuo 2022 m. sausio 1 d.

Kol derinamas pateiktas įstatymo projektas, aktyviai rengiamos naujos ir peržiūrimos anksčiau parengtos licencijuoti numatomų asmens sveikatos priežiūros specialistų medicinos normos. Jose ne tik apibrėžiama atitinkamų specialistų kompetencija, bet ir įvardijama, kokį profesinį pasirengimą turintys asmenys laikomi įgijusiais atitinkamą asmens sveikatos priežiūros specialisto kvalifikaciją.

Apie numatomą būsimo licencijavimo pradžią Akreditavimo tarnyba visais įmanomais būdais informuos tiek pačius asmens sveikatos priežiūros specialistus, tiek jų profesines draugijas, asociacijas bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų administracijas. 

 

2019-06-12


 

Kaip sužinoti, kada teikti dokumentus licencijos priežiūrai?

Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra vykdoma kas 5 metus nuo licencijos išdavimo dienos. Pavyzdžiui, licencijos,  išduotos 2009-06-10, atsiskaitomieji laikotarpiai yra 2009-06-10–2014-06-09; 2014-06-10–2019-06-09; 2019-06-10–2024-06-09 ir t. t. Dokumentus licencijuojamos veiklos priežiūrai reikia pateikti ne vėliau kaip per mėnesį pasibaigus 5 metų atsiskaitomajam terminui.

 

2019-04-15


 

Noriu pasiteirauti apie licencijos priežiūrai būtinas kvalifikacijos tobulinimo valandas. Kiek kvalifikacijos kėlimo valandų privalu pateikti?

Privalomasis tobulinimo mastas gydytojams yra 120 val., slaugytojams ir akušeriams – po 60 val. kas 5 metai, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo dienos. Jei per atsiskaitomuosius 5 metus teisėtai praktikuota pagal turimoje licencijoje įvardytą profesinę kvalifikaciją ne mažiau kaip 3 metus, pakanka tik privalomojo tobulinimo.

Jei teisėta praktika per atsiskaitomuosius 5 metus yra trumpesnė kaip 3 metai, be papildomojo tobulinimo, privalu  pateikti papildomojo pasirengimo dokumentus. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo forma yra stažuotė, kuri privalo būti atlikta Vilniaus universiteto arba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamoje klinikoje arba rezidentūros bazėje per pastaruosius dvejus metus. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo trukmė priklauso nuo laikotarpio, kurį gydytojas teisėtai nepraktikuoja pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nuo medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažo, nuo medicinos praktikos pagal kitą profesinę kvalifikaciją trukmės ir nuo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią gydytojas siekia pradėti verstis medicinos praktika. Slaugytojų ir akušerių papildomojo tobulinimo trukmė – 100 val.

 

2019-04-15


 

Kaip sužinoti, ar tobulinimosi renginys tinkamas, ar dalyvavimas jame bus įskaitytas kaip profesinė kvalifikacijos, įrašytos turimoje licencijoje, tobulinimasis?

Įskaitomos tik teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkančios tobulinimo programos.

Visos tobulinimosi programos turi būti suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija suderintų tobulinimo programų sąrašą skelbia Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje (http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-specialistai/kvalifikacijos-tobulinimas/sveikatos-specialistu-tobulinimo-programos) bei Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ posistemyje METAS adresu http://www.kvp.vlk.lt/metas/. Atkreipiame dėmesį į tai, kad formaliojo švietimo institucijų, rengiančių atitinkamus specialistus, tobulinimo programos (tiek vykdomos vien šių institucijų, tiek kartu su kitomis institucijomis) laikomos suderintomis ir jos neskelbiamos minėtame posistemyje METAS. Pavyzdžiui, gydytojus Lietuvoje rengia Vilniaus universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, tad visos šių universitetų vykdomos tobulinimo programos, skirtos gydytojams, yra laikomos suderintomis. Bet kurio kito universiteto vykdomos gydytojų tobulinimo programos turi būti suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija.

 

2019-04-15


 


VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int