Fizinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

 

Ar gali gyventojas įregistruoti individualią masažo veiklą?

Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364, masažo paslauga yra nurodyta, kaip licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 str. 1 dalimi bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156, 2, 3, ir 5 punktais, licencijas verstis sveikatos priežiūros veikla gali gauti tik juridiniai asmenys. Todėl masažo paslauga gali būti teikiama tik sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai. Šią paslaugą gali atlikti gyventojai, atitinkantys nustatytus masažuotojo profesijos kvalifikacinius reikalavimus, ir negali verstis šia veikla kaip individualia veikla, neįsteigiant juridinio asmens.
Gyventojas įregistravęs individualią veiklą pagal klasifikuojamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 96.04 klasę „Fizinės gerovės užtikrinimo veikla"  negali teikti jokių masažo paslaugų. Gali teikti turkiškų pirčių, saunų, garo vonių, soliariumų, liesėjimo ir lieknėjimo salonų paslaugas.
2019-10-08

 

Kada bus galima asmens sveikatos priežiūros veiklą (medicinos genetikui, medicinos biologui, biomedicinos technologui, radiologijos technologui, dietistui, optometrininkui, paramedikui, skubios medicinos pagalbos paramedikui) ir kitą sveikatinimo veiklą (medicinos fizikui, embriologui, meno terapeutui, ortopedui technologui, gyvensenos medicinos specialistui, slaugytojo padėjėjui, ergoterapeuto padėjėjui, kineziterapeuto padėjėjui) vykdantiems specialistams pateikti paraišką gauti sveikatos specialisto spaudui numerį ir kokius reikės pateikti dokumentus?

Sveikatos priežiūros specialisto spaudo numerio suteikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Šiuo metu rengiamas Taisyklių pakeitimas, nustatantis spaudo numerio suteikimo tvarką, spaudo numerio struktūrą ir profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašą.
Kai tik bus pradėta vykdyti spaudo numerių suteikimo paslauga, informacija apie tai bus paskelbta Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt ir aplinkraščiais išsiųsta asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.
Visos paraiškos spaudo numeriui gauti, kaip ir visi licencijavimo dokumentai, priimami tik per elektroninių paslaugų portalą, prie kurio jungiamasi adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/. Trumpos instrukcijos, kaip teikti dokumentus per elektroninių paslaugų portalą, pateiktos adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/899.
 
2019-06-12

 

Kada galima bus pateikti paraišką išduoti kineziterapeuto (ergoterapeuto, masažuotojo, dietisto, medicinos psichologo, medicinos biologo, medicinos genetiko, biomedicinos technologo, radiologijos technologo, optometrininko, paramediko, skubios medicinos paramediko) licenciją, ir kokie bus reikalavimai licencijai gauti, pvz., kokių ir kiek tobulinimosi valandų privalu turėti? 

Parengtame Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projekte numatyta licencijuoti iki šiol dar nelicencijuotus  šiuos asmens sveikatos priežiūros specialistus – kineziterapeutus,  ergoterapeutus, masažuotojus, dietistus, medicinos psichologus, medicinos biologus, medicinos genetikus, biomedicinos technologus, radiologijos technologus, optometrininkus, paramedikus ir skubios medicinos paramedikus.

Naujų asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą bus galima pradėti tik tuomet, kai Lietuvos Respublikos Seimas patvirtins šiuo metu derinamą Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projektą. Be to, įsigaliojusių įstatymo nuostatų pagrindu bus būtina parengti ir sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti  lydimuosius teisės aktus, kuriuose bus detalizuota licencijavimo procedūra, patvirtintos paraiškų formos, nustatyti privalomojo ir papildomojo tobulinimo mastai bei kita.

Įstatymo projekte numatyta, kad atitinkamos praktikos licencijos įvardytiems asmens sveikatos priežiūros specialistams bus privalomos nuo 2022 m. sausio 1 d.

Kol derinamas pateiktas įstatymo projektas, aktyviai rengiamos naujos ir peržiūrimos anksčiau parengtos licencijuoti numatomų asmens sveikatos priežiūros specialistų medicinos normos. Jose ne tik apibrėžiama atitinkamų specialistų kompetencija, bet ir įvardijama, kokį profesinį pasirengimą turintys asmenys laikomi įgijusiais atitinkamą asmens sveikatos priežiūros specialisto kvalifikaciją.

Apie numatomą būsimo licencijavimo pradžią Akreditavimo tarnyba visais įmanomais būdais informuos tiek pačius asmens sveikatos priežiūros specialistus, tiek jų profesines draugijas, asociacijas bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų administracijas. 

 

2019-06-12


 

Kaip sužinoti, kada teikti dokumentus licencijos priežiūrai?

Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra vykdoma kas 5 metus nuo licencijos išdavimo dienos. Pavyzdžiui, licencijos,  išduotos 2009-06-10, atsiskaitomieji laikotarpiai yra 2009-06-10–2014-06-09; 2014-06-10–2019-06-09; 2019-06-10–2024-06-09 ir t. t. Dokumentus licencijuojamos veiklos priežiūrai reikia pateikti ne vėliau kaip per mėnesį pasibaigus 5 metų atsiskaitomajam terminui.

 

2019-04-15


 

Ar galima dokumentus licencijos priežiūrai pateikti dar nepasibaigus atsiskaitomajam terminui?

Licencijos priežiūrai dokumentus galima pateikti bet kuriuo atsiskaitomojo laikotarpio metu ir mėnesį pasibaigus atsiskaitomajam laikotarpiui. Pateikti dokumentai turi patvirtinti, kad atsiskaitomuoju laikotarpiu laikytasi licencijuojamos veiklos sąlygų, t. y. ne mažiau kaip 3 metus teisėtai praktikuota pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją ir profesinė kvalifikacija  tobulinta privalomojo tobulinimo mastu (gydytojai – 120 val., slaugytojai ir akušeriai – po 60 val.) arba, jei teisėtai  atsiskaitomuoju laikotarpiu praktikuota mažiau nei 3 metai, be privalomojo tobulinimo, turi būti pateikti papildomojo pasirengimo dokumentai. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo trukmė priklauso nuo laikotarpio, kurį gydytojas teisėtai nepraktikuoja pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nuo medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažo, nuo medicinos praktikos pagal kitą profesinę kvalifikaciją trukmės ir nuo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią gydytojas siekia pradėti verstis medicinos praktika. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo forma yra stažuotė, kuri privalo būti atlikta Vilniaus universiteto arba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamoje klinikoje arba rezidentūros bazėje per pastaruosius dvejus metus. Slaugytojų ir akušerių papildomojo tobulinimo trukmė – 100 val. Be to, licencijos priežiūrai turi būti pateiktas ir medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad licencijos turėtojas dėl savo sveikatos būklės gali verstis atitinkama praktika (nurodant, kokia praktika, pvz. sveikas, gydytoju dirbti gali). Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.

 

2019-04-15


 

Noriu pasiteirauti apie licencijos priežiūrai būtinas kvalifikacijos tobulinimo valandas. Kiek kvalifikacijos kėlimo valandų privalu pateikti?

Privalomasis tobulinimo mastas gydytojams yra 120 val., slaugytojams ir akušeriams – po 60 val. kas 5 metai, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo dienos. Jei per atsiskaitomuosius 5 metus teisėtai praktikuota pagal turimoje licencijoje įvardytą profesinę kvalifikaciją ne mažiau kaip 3 metus, pakanka tik privalomojo tobulinimo.

Jei teisėta praktika per atsiskaitomuosius 5 metus yra trumpesnė kaip 3 metai, be papildomojo tobulinimo, privalu  pateikti papildomojo pasirengimo dokumentus. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo forma yra stažuotė, kuri privalo būti atlikta Vilniaus universiteto arba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamoje klinikoje arba rezidentūros bazėje per pastaruosius dvejus metus. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo trukmė priklauso nuo laikotarpio, kurį gydytojas teisėtai nepraktikuoja pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nuo medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažo, nuo medicinos praktikos pagal kitą profesinę kvalifikaciją trukmės ir nuo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią gydytojas siekia pradėti verstis medicinos praktika. Slaugytojų ir akušerių papildomojo tobulinimo trukmė – 100 val.

 

2019-04-15


 

Kokią privalomojo tobulinimosi dalį turi sudaryti tobulinimasis kursuose, ir kokią – tobulinimasis konferencijose?

Visos užskaitomos tobulinimosi formos yra lygiavertės. Kokios tobulinimosi formos  yra užskaitomos ir kaip šių formų tobulinimasis vertinamas valandomis, nurodyta Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.132  „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5E0A0662E5CB/ACGFbEOyGO).

Svarbu, kad bent 60 % privalomojo tobulinimosi sudarytų tobulinimasis pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją, kita dalis gali būti skirta tobulinti kitai profesinei kvalifikacijai (pvz., gydytojas kardiologas gali tobulintis tobulinimo renginiuose, skirtuose gydytojui radiologui, gydytojui neurologui, slaugytojas – renginiuose, skirtuose akušeriams ir pan.) tobulinti.  Tobulinimasis su profesine veikla susijusioje srityje (pvz., farmacija, teisė, kompiuterija ir pan.) gali sudaryti tik 20 % privalomojo tobulinimo, bet tokio tobulinimo įskaitoma  tik 1/3 valandų, nurodytų pažymėjime.

 

2019-04-15


 

Kaip sužinoti, ar tobulinimosi renginys tinkamas, ar dalyvavimas jame bus įskaitytas kaip profesinė kvalifikacijos, įrašytos turimoje licencijoje, tobulinimasis?

Įskaitomos tik teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkančios tobulinimo programos.

Visos tobulinimosi programos turi būti suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija suderintų tobulinimo programų sąrašą skelbia Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje (http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-specialistai/kvalifikacijos-tobulinimas/sveikatos-specialistu-tobulinimo-programos) bei Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ posistemyje METAS adresu http://www.kvp.vlk.lt/metas/. Atkreipiame dėmesį į tai, kad formaliojo švietimo institucijų, rengiančių atitinkamus specialistus, tobulinimo programos (tiek vykdomos vien šių institucijų, tiek kartu su kitomis institucijomis) laikomos suderintomis ir jos neskelbiamos minėtame posistemyje METAS. Pavyzdžiui, gydytojus Lietuvoje rengia Vilniaus universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, tad visos šių universitetų vykdomos tobulinimo programos, skirtos gydytojams, yra laikomos suderintomis. Bet kurio kito universiteto vykdomos gydytojų tobulinimo programos turi būti suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija.

 

2019-04-15


 

Ar užskaitomas tobulinimasis užsienyje?

Tobulinimasis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje įskaitomas, jei jis atitinka reikalavimus.  Ne Europos Sąjungos valstybėje narėje vykdytas tobulinimas įskaitomas tik tuomet, jei jis vykdytas tos šalies formaliojo švietimo institucijos, rengiančios atitinkamus specialistus.  Tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, įskaitomas tuomet, jei jis vykdytas tos šalies universiteto, universiteto klinikos ar ligoninės arba jei pažymėjime yra tos šalies kompetentingos institucijos nurodyta, kad renginys toje šalyje įskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas.

Informacija apie tai yra paskelbta interneto svetainėje adresais http://www.vaspvt.gov.lt/node/189 ir http://www.vaspvt.gov.lt/node/607.

 

2019-04-15


 

Vakar išsiunčiau dokumentus licencijos pratęsimui. Prašau patikrinti, gal dar ko trūksta.

Jūsų kreipimasis dėl licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros per elektroninių paslaugų teikimo portalą yra užregistruotas. Kadangi atlikote savo pareigą kreiptis dėl licencijos priežiūros, tai licencijos galiojimas stabdomas nebus.

Dokumentai yra vertinami eilės tvarka.

Tuo atveju, jei įvertinus Jūsų pateiktus dokumentus, būtų nustatyta trūkumų, apie juos būsite informuotas (per 30 dienų) Jūsų pateiktoje paraiškoje nurodytu el. paštu. Tuomet per 90 dienų galėsite papildomai pateikti trūkstamus dokumentus.

Tuo atveju, jei bus priimtas teigiamas sprendimas – Licencijų sąraše (https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/License/PublicSpecialistIndex) atsiras įrašas apie atliktą priežiūrą.

Atliktos priežiūros patvirtinimo data neturi įtakos kitos artimiausios priežiūros datai – ji ir toliau skaičiuojama nuo licencijos išdavimo dienos.

 

2019-04-15


 


VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int