Fizinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

 

Kaip sužinoti, kada teikti dokumentus licencijos priežiūrai?

Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra vykdoma kas 5 metus nuo licencijos išdavimo dienos. Pavyzdžiui, licencijos,  išduotos 2009-06-10, atsiskaitomieji laikotarpiai yra 2009-06-10–2014-06-09; 2014-06-10–2019-06-09; 2019-06-10–2024-06-09 ir t. t. Dokumentus licencijuojamos veiklos priežiūrai reikia pateikti ne vėliau kaip per mėnesį pasibaigus 5 metų atsiskaitomajam terminui.

 

2019-04-15


 

Ar galima dokumentus licencijos priežiūrai pateikti dar nepasibaigus atsiskaitomajam terminui?

Licencijos priežiūrai dokumentus galima pateikti bet kuriuo atsiskaitomojo laikotarpio metu ir mėnesį pasibaigus atsiskaitomajam laikotarpiui. Pateikti dokumentai turi patvirtinti, kad atsiskaitomuoju laikotarpiu laikytasi licencijuojamos veiklos sąlygų, t. y. ne mažiau kaip 3 metus teisėtai praktikuota pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją ir profesinė kvalifikacija  tobulinta privalomojo tobulinimo mastu (gydytojai – 120 val., slaugytojai ir akušeriai – po 60 val.) arba, jei teisėtai  atsiskaitomuoju laikotarpiu praktikuota mažiau nei 3 metai, be privalomojo tobulinimo, turi būti pateikti papildomojo pasirengimo dokumentai. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo trukmė priklauso nuo laikotarpio, kurį gydytojas teisėtai nepraktikuoja pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nuo medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažo, nuo medicinos praktikos pagal kitą profesinę kvalifikaciją trukmės ir nuo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią gydytojas siekia pradėti verstis medicinos praktika. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo forma yra stažuotė, kuri privalo būti atlikta Vilniaus universiteto arba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamoje klinikoje arba rezidentūros bazėje per pastaruosius dvejus metus. Slaugytojų ir akušerių papildomojo tobulinimo trukmė – 100 val. Be to, licencijos priežiūrai turi būti pateiktas ir medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad licencijos turėtojas dėl savo sveikatos būklės gali verstis atitinkama praktika (nurodant, kokia praktika, pvz. sveikas, gydytoju dirbti gali). Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.

 

2019-04-15


 

Noriu pasiteirauti apie licencijos priežiūrai būtinas kvalifikacijos tobulinimo valandas. Kiek kvalifikacijos kėlimo valandų privalu pateikti?

Privalomasis tobulinimo mastas gydytojams yra 120 val., slaugytojams ir akušeriams – po 60 val. kas 5 metai, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo dienos. Jei per atsiskaitomuosius 5 metus teisėtai praktikuota pagal turimoje licencijoje įvardytą profesinę kvalifikaciją ne mažiau kaip 3 metus, pakanka tik privalomojo tobulinimo.

Jei teisėta praktika per atsiskaitomuosius 5 metus yra trumpesnė kaip 3 metai, be papildomojo tobulinimo, privalu  pateikti papildomojo pasirengimo dokumentus. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo forma yra stažuotė, kuri privalo būti atlikta Vilniaus universiteto arba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamoje klinikoje arba rezidentūros bazėje per pastaruosius dvejus metus. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo trukmė priklauso nuo laikotarpio, kurį gydytojas teisėtai nepraktikuoja pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nuo medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažo, nuo medicinos praktikos pagal kitą profesinę kvalifikaciją trukmės ir nuo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią gydytojas siekia pradėti verstis medicinos praktika. Slaugytojų ir akušerių papildomojo tobulinimo trukmė – 100 val.

 

2019-04-15


 

Kokią privalomojo tobulinimosi dalį turi sudaryti tobulinimasis kursuose, ir kokią – tobulinimasis konferencijose?

Visos užskaitomos tobulinimosi formos yra lygiavertės. Kokios tobulinimosi formos  yra užskaitomos ir kaip šių formų tobulinimasis vertinamas valandomis, nurodyta Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.132  „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5E0A0662E5CB/ACGFbEOyGO).

Svarbu, kad bent 60 % privalomojo tobulinimosi sudarytų tobulinimasis pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją, kita dalis gali būti skirta tobulinti kitai profesinei kvalifikacijai (pvz., gydytojas kardiologas gali tobulintis tobulinimo renginiuose, skirtuose gydytojui radiologui, gydytojui neurologui, slaugytojas – renginiuose, skirtuose akušeriams ir pan.) tobulinti.  Tobulinimasis su profesine veikla susijusioje srityje (pvz., farmacija, teisė, kompiuterija ir pan.) gali sudaryti tik 20 % privalomojo tobulinimo, bet tokio tobulinimo įskaitoma  tik 1/3 valandų, nurodytų pažymėjime.

 

2019-04-15


 

Kaip sužinoti, ar tobulinimosi renginys tinkamas, ar dalyvavimas jame bus įskaitytas kaip profesinė kvalifikacijos, įrašytos turimoje licencijoje, tobulinimasis?

Įskaitomos tik teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkančios tobulinimo programos.

Visos tobulinimosi programos turi būti suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija suderintų tobulinimo programų sąrašą skelbia Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje (http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-specialistai/kvalifikacijos-tobulinimas/sveikatos-specialistu-tobulinimo-programos) bei Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ posistemyje METAS adresu http://www.kvp.vlk.lt/metas/. Atkreipiame dėmesį į tai, kad formaliojo švietimo institucijų, rengiančių atitinkamus specialistus, tobulinimo programos (tiek vykdomos vien šių institucijų, tiek kartu su kitomis institucijomis) laikomos suderintomis ir jos neskelbiamos minėtame posistemyje METAS. Pavyzdžiui, gydytojus Lietuvoje rengia Vilniaus universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, tad visos šių universitetų vykdomos tobulinimo programos, skirtos gydytojams, yra laikomos suderintomis. Bet kurio kito universiteto vykdomos gydytojų tobulinimo programos turi būti suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija.

 

2019-04-15


 

Ar užskaitomas tobulinimasis užsienyje?

Tobulinimasis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje įskaitomas, jei jis atitinka reikalavimus.  Ne Europos Sąjungos valstybėje narėje vykdytas tobulinimas įskaitomas tik tuomet, jei jis vykdytas tos šalies formaliojo švietimo institucijos, rengiančios atitinkamus specialistus.  Tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, įskaitomas tuomet, jei jis vykdytas tos šalies universiteto, universiteto klinikos ar ligoninės arba jei pažymėjime yra tos šalies kompetentingos institucijos nurodyta, kad renginys toje šalyje įskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas.

Informacija apie tai yra paskelbta interneto svetainėje adresais http://www.vaspvt.gov.lt/node/189 ir http://www.vaspvt.gov.lt/node/607.

 

2019-04-15


 

Vakar išsiunčiau dokumentus licencijos pratęsimui. Prašau patikrinti, gal dar ko trūksta.

Jūsų kreipimasis dėl licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros per elektroninių paslaugų teikimo portalą yra užregistruotas. Kadangi atlikote savo pareigą kreiptis dėl licencijos priežiūros, tai licencijos galiojimas stabdomas nebus.

Dokumentai yra vertinami eilės tvarka.

Tuo atveju, jei įvertinus Jūsų pateiktus dokumentus, būtų nustatyta trūkumų, apie juos būsite informuotas (per 30 dienų) Jūsų pateiktoje paraiškoje nurodytu el. paštu. Tuomet per 90 dienų galėsite papildomai pateikti trūkstamus dokumentus.

Tuo atveju, jei bus priimtas teigiamas sprendimas – Licencijų sąraše (https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/License/PublicSpecialistIndex) atsiras įrašas apie atliktą priežiūrą.

Atliktos priežiūros patvirtinimo data neturi įtakos kitos artimiausios priežiūros datai – ji ir toliau skaičiuojama nuo licencijos išdavimo dienos.

 

2019-04-15


 

Kaip įskaitomos užsienio tobulinimosi renginių valandos?

Tobulinimasis Lietuvoje ir užsienyje vertinamas valandomis.

Jei dalyvavimą tobulinimo renginyje patvirtinančiame pažymėjime tobulinimosi trukmė valandomis nenurodyta, vertinama pagal tobulinimosi trukmę dienomis (pagal tai, kada vyko tobulinimosi renginys), skaičiuojant, kad 1 diena lygi 6 val., o jei renginys tarptautinis, 1 diena lygi 9 val.

Primename, kad visi užsienio valstybės išduoti dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio asmens (vertėjo) parašu nurodant, kad vertėjas yra įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 str. už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą.

Primename, ir tai, kad tobulinimasis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje įskaitomas, jei jis atitinka reikalavimus.  Ne Europos Sąjungos valstybėje narėje vykdytas tobulinimas įskaitomas tik tuomet, jei jis vykdytas tos šalies formaliojo švietimo institucijos, rengiančios atitinkamus specialistus.  Tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, įskaitomas tuomet, jei jis vykdytas tos šalies universiteto, universiteto klinikos ar ligoninės arba jei pažymėjime yra tos šalies kompetentingos institucijos nurodyta, kad renginys toje šalyje įskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas.

Informacija apie tai yra paskelbta interneto svetainėje adresais http://www.vaspvt.gov.lt/node/189 ir http://www.vaspvt.gov.lt/node/607.

 

2019-04-15


 

Kokie dokumentai tinkamiausi pagrįsti tai, kad buvo skaitytos paskaitos ar vesti seminarai?

Remiantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos 10 punktu, pažymoje, patvirtinančioje, kad asmuo skaitė paskaitas (vedė seminarus ar praktinius užsiėmimus), turi būti nurodyta ją išdavusi institucija, pažymos registracijos numeris ir išdavimo data, temų pavadinimai, kokias kvalifikacijas turintiems asmenims buvo skaitytos paskaitos (vesti seminarai ar praktiniai užsiėmimai), parengtos paskaitos valandų skaičius ir laikotarpis, pažyma turi būti pasirašyta ją išdavusios institucijos vadovo bei patvirtinta pažymą išdavusios institucijos spaudu. 

 

2019-04-15


 

I am planning to do a postgraduate fellowship in Dermatovenereolgy (in English) at LSMU and would like to apply for medical license. Kindly provide me with the detailed information.

Health care professionals, who want to obtain the licence, have to fill in the application form (http://www.vaspvt.gov.lt/node/76 Paraiška išduoti medicinos praktikos licenciją) and attach the following document:

  1. Passport or identification card of the Citizen of Lithuania or residence and work permit:
  2. Document, which confirms that health care specialist has enough knowledge of Lithuanian – http://www.upc.smm.lt (Email info@upc.smm.lt);
  3. Medicine diploma issued by institution of higher education and (if diploma was obtained not in Lithuania) its recognition by Centre for Quality Assessment in Higher Education – http://www.skvc.lt;
  4. Formal qualification certificate and (if qualification certificate was obtained not in Lithuania) its recognition by the Ministry of Health of the Republic of Lithuania – http://www.sam.lt, address Vilniaus g. 33, Vilnius, Lithuania, telephone +370 5 266 1429;
  5. Health certificate issued in last 3 months period;
  6. If 2 years passed after obtaining the formal qualification certificate:
    • documents, which evidence enough term (three of the last five years) of his legal practice (with document, which prove his right to practice in Country of Origin (this document must be issued in last 12 months period)),
    • documents, which confirm that health care specialist polished up his Professional knowledge and skills every other five years (120 hours).

 2019-04-15


 


VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int