Specialistų licencijavimas

 

Kokių dokumentų reikia specialisto licencijai gauti, kur rasti informaciją apie tai?

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) išduoda asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos (medicinos praktikos, bendrosios slaugos praktikos ir akušerijos praktikos) licencijas gydytojams, slaugytojams ir akušeriams, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijas asmenims, siekiantiems verstis atitinkama visuomenės sveikatos priežiūros veikla. Dokumentai, kurių reikia atitinkamai asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos licencijai gauti, nurodyti atitinkamos praktikos licencijavimo taisyklėse (Medicinos praktikos licencijavimo taisyklės, Slaugos praktikos licencijavimo taisyklės, Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklės), o dokumentai, kurių reikia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijai gauti, – Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatuose. Minėtos licencijavimo taisyklės ir nuostatai patvirtinti atitinkamais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kurių sąrašas ir nuorodos į šiuos teisės aktus yra pateikti Akreditavimo tarnybos interneto svetainės http://www.vaspvt.gov.lt skyrelyje Teisinė informacija (žr. Teisinė informacija - Teisės aktai -Teisės aktų, susijusių su visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimu, sąrašas ir/ar Teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimu, sąrašas.

Susisteminta informacija yra pateikta ir Akreditavimo tarnybos interneto svetainės http://www.vaspvt.gov.lt skyrelyje Paslaugos (žr. Paslaugos-Administracinės paslaugos- Fizinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai-atitinkamos paslaugos aprašymas).

Komentarai dėl atitinkamų specialistų licencijavimo pateikti Akreditavimo tarnybos interneto svetainės http://www.vaspvt.gov.lt skyrelyje Specialistų licencijavimas.

Kokių dokumentų reikia licencijai perregistruoti, kur rasti informaciją apie tai?

Šiuo metu visos galiojančios sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijos yra neterminuotos ir ijų perregistruoti nereikia. Tačiau licencijos turėtojas privalo kas 5 metus, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo dienos (ši data yra įrašyta licencijoje), pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) pranešimą ir patvirtinamuosius profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir atitinkamos praktikos dokumentus. Šie dokumentai turi patvirtinti, kad licencijos turėtojas laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, t.y. teisės aktų numatyta tvarka tobulina savo profesinę kvalifikaciją ir ne mažiau kaip 3 metus per pastaruosius 5 licencijos galiojimo metus teisėtai praktikavo pagal šią profesinę kvalifikaciją, o tuo atveju, jei nepraktikavo ar praktikavo mažiau kaip 3 metus per pastaruosius 5 licencijos galiojimo metus, atliko teisės aktais nustatyto masto ir formos papildomąjį tobulinimą profesinėms žinioms ir įgūdžiams atnaujinti.

Dokumentai, kurių reikia asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos -  licencijuojamos  veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti, nurodyti atitinkamos praktikos licencijavimo taisyklėse (Medicinos praktikos licencijavimo taisyklės, Slaugos praktikos licencijavimo taisyklės, Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklės). Minėtos licencijavimo taisyklės patvirtinti atitinkamais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kurių sąrašas ir nuorodos į šiuos teisės aktus yra pateikti Akreditavimo tarnybos interneto svetainės http://www.vaspvt.gov.lt skyrelyje Teisinė informacija (žr. Teisinė informacija - Teisės aktai -Teisės aktų, susijusių su visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimu, sąrašas.

Susisteminta informacija yra pateikta ir Akreditavimo tarnybos interneto svetainės http://www.vaspvt.gov.lt skyrelyje Paslaugos (žr. Paslaugos-Administracinės paslaugos- Fizinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai-atitinkamos paslaugos aprašymas).

Komentarai dėl atitinkamų specialistų licencijavimo pateikti Akreditavimo tarnybos interneto svetainės http://www.vaspvt.gov.lt skyrelyje Specialistų licencijavimas.

Ar tiesa, kad pakanka tobulintis mokslinių draugijų tobulinimosi kursuose ir konferencijose. Jei taip, kokie teisės aktai tai reglamentuoja?

Visos tobulinimo valandos, surinktos dalyvaujant konferencijose, seminaruose ar kursuose vertinamos vienodai. Iš tiesų neliko reikalavimo, kad 60   procentų  privalomojo  įgytos  profesinės     kvalifikacijos tobulinimo trukmės sudarytų tobulinimas formaliojo švietimo institucijos organizuojamuose   profesinės kvalifikacijos  tobulinimo kursuose. Šį reikalavimą pakeitė reikalavimas, kad 60 procentų  privalomojo tobulinimo sudarytų tobulinimasis pagal profesinę kvalifikaciją, t.y. renginiai turi būti skirti tai profesinei kvalifikacijai, kuri įrašyta turimoje licencijoje, tobulinti. Tačiau tobulinimo renginių programos (kartu ir draugijų organizuojamų konferencijų ir kitų tobulinimo renginių) turi būti suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija. Tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr.132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" (Žin., 2002, Nr. 31-1180; 2008, Nr. 146-5892). Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklės ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatai priimti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d.įsakymu V-645

(Žin., 2011, Nr. 81-3981).

Ar galime organizuotai įstaigos vardu prašyti suteikti sveikatos priežiūros specialisto spaudo numerius įstaigos darbuotojams ir kokius dokumentus turime patekti?

Gauti spaudo numerį yra sveikatos priežiūros specialisto pareiga. Įstaiga, aišku, gali talkinti ir prisidėti kuo galėdama. Tačiau paraišką turi užpildyti ir pasirašyti pats  specialistas. Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su paraiška, priklauso nuo to, kokios specialybės spaudo numerio prašoma. Dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti kartu su paraiška, nurodyti paraiškoje.  Paslaugos aprašymą žr. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) interneto svetainėje. http://www.vaspvt.gov.lt  Meniu lauke pasirinkite Paslaugos-Administracinės paslaugos-Fizinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai - 16. Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimas.

 Pateiktini dokumentai išvardyti ir teisės akte, reglamentuojančiame spaudo numerių suteikimą, būtent, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakyme Nr. V-1 ,,Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 22-931; 2006, Nr. 87-3434). Atkreipiame dėmesį, kad šį dokumentą reikia žiūrėti kartu su jo pakeitimais, ypač kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-08-03 įsakymu Nr. V-754 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 "Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr.102-4787).

Ar yra galimybė dieninių medicinos studijų studentui gauti bendrosios slaugos praktikos licenciją?

Esminė sąlyga kuriai nors asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos (kartu ir bendrosios slaugos praktikos) licencijai gauti yra tos profesinės kvalifikacijos, pagal kurią praktikuoti siekiama gauti licenciją, įgijimas. Nei po dalies, nei po visų medicinos studijų baigimo nesuteikiama bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija. Ji įgyjama tik baigus slaugos studijas.

Turiu galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją. Esu baigusi bendruomenės slaugos kursus, turiu kvalifikacijos pažymėjimą, o iki 2010 m. turėjau galiojančią specialiosios praktikos slaugytojo licenciją verstis bendruomenės slaugytojo praktika. Ar privalau atnaujinti specialiosios praktikos slaugytojo licenciją?

Specialiąja slaugos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją ar akušerijos praktikos licenciją ir įgytą atitinkamą slaugos specializaciją patvirtinantį dokumentą. Kadangi turite galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją ir bendruomenės slaugos specializacijos baigimą patvirtinantį dokumentą, turite teisę verstis bendruomenės slaugytojos praktika. Jūsų turėta specialiosios praktikos slaugytojo licencija verstis bendruomenės slaugytojo praktika yra neprižiūrima, jos galiojimo atnaujinti nereikia.

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int