Fizinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

 

Kaip įskaitomos užsienio tobulinimosi renginių valandos?

Tobulinimasis Lietuvoje ir užsienyje vertinamas valandomis.

Jei dalyvavimą tobulinimo renginyje patvirtinančiame pažymėjime tobulinimosi trukmė valandomis nenurodyta, vertinama pagal tobulinimosi trukmę dienomis (pagal tai, kada vyko tobulinimosi renginys), skaičiuojant, kad 1 diena lygi 6 val., o jei renginys tarptautinis, 1 diena lygi 9 val.

Primename, kad visi užsienio valstybės išduoti dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio asmens (vertėjo) parašu nurodant, kad vertėjas yra įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 str. už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą.

Primename, ir tai, kad tobulinimasis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje įskaitomas, jei jis atitinka reikalavimus.  Ne Europos Sąjungos valstybėje narėje vykdytas tobulinimas įskaitomas tik tuomet, jei jis vykdytas tos šalies formaliojo švietimo institucijos, rengiančios atitinkamus specialistus.  Tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, įskaitomas tuomet, jei jis vykdytas tos šalies universiteto, universiteto klinikos ar ligoninės arba jei pažymėjime yra tos šalies kompetentingos institucijos nurodyta, kad renginys toje šalyje įskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas.

Informacija apie tai yra paskelbta interneto svetainėje adresais http://www.vaspvt.gov.lt/node/189 ir http://www.vaspvt.gov.lt/node/607.

 

2019-04-15


 

Kokie dokumentai tinkamiausi pagrįsti tai, kad buvo skaitytos paskaitos ar vesti seminarai?

Remiantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos 10 punktu, pažymoje, patvirtinančioje, kad asmuo skaitė paskaitas (vedė seminarus ar praktinius užsiėmimus), turi būti nurodyta ją išdavusi institucija, pažymos registracijos numeris ir išdavimo data, temų pavadinimai, kokias kvalifikacijas turintiems asmenims buvo skaitytos paskaitos (vesti seminarai ar praktiniai užsiėmimai), parengtos paskaitos valandų skaičius ir laikotarpis, pažyma turi būti pasirašyta ją išdavusios institucijos vadovo bei patvirtinta pažymą išdavusios institucijos spaudu. 

 

2019-04-15


 

I am planning to do a postgraduate fellowship in Dermatovenereolgy (in English) at LSMU and would like to apply for medical license. Kindly provide me with the detailed information.

Health care professionals, who want to obtain the licence, have to fill in the application form (http://www.vaspvt.gov.lt/node/76 Paraiška išduoti medicinos praktikos licenciją) and attach the following document:

  1. Passport or identification card of the Citizen of Lithuania or residence and work permit:
  2. Document, which confirms that health care specialist has enough knowledge of Lithuanian – http://www.upc.smm.lt (Email info@upc.smm.lt);
  3. Medicine diploma issued by institution of higher education and (if diploma was obtained not in Lithuania) its recognition by Centre for Quality Assessment in Higher Education – http://www.skvc.lt;
  4. Formal qualification certificate and (if qualification certificate was obtained not in Lithuania) its recognition by the Ministry of Health of the Republic of Lithuania – http://www.sam.lt, address Vilniaus g. 33, Vilnius, Lithuania, telephone +370 5 266 1429;
  5. Health certificate issued in last 3 months period;
  6. If 2 years passed after obtaining the formal qualification certificate:
    • documents, which evidence enough term (three of the last five years) of his legal practice (with document, which prove his right to practice in Country of Origin (this document must be issued in last 12 months period)),
    • documents, which confirm that health care specialist polished up his Professional knowledge and skills every other five years (120 hours).

 2019-04-15


 

Kaip atnaujinti sustabdytos licencijos galiojimą.

Licencijos galiojimas yra sustabdomas  ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui. Per šį licencijos sustabdymo  laikotarpį privalote kreiptis dėl galiojimo sustabdymo panaikinimo, antraip šios licencijos galiojimas po 1 metų bus panaikintas.

          Kreipdamasis dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo turite pateikti šiuos dokumentus:

        1) tinkamai užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos Prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą,

        2) tinkamai užpildytą ir pasirašytą nustatytos formą Pranešimą apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir atitinkamą praktiką (pranešimo formą rasite interneto svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/76; šią formą prašome atsispausdinti, užpildyti, pasirašyti ir pateikti kartu su kitais dokumentais),

       3) asmens sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 mėn., su gydančiojo gydytojo ar gydytojų komisijos išvada, ar galite dirbti pagal profesinę kvalifikaciją,

       4) dokumentus, įrodančius teisės aktais nustatyto masto licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos tobulinimą pastarųjų 5 metų laikotarpiu,

       5) dokumentus, įrodančius bent 3 metų teisėtą atitinkamą praktiką pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją pastarųjų 5 metų laikotarpiu, t. y. įstaigos vadovo išduota pažymą, kurioje būtų nurodyta, kokiu juridiniu pagrindu (įsakymo data ir numeris), nuo kada, iki kada ir kuo esate ar buvote įdarbintas atitinkamos profesinės kvalifikacijos specialistu.

 

2019-04-15


 

Laba diena, esu chirurgas. Ar tobulinimosi valandos, gautos už dalyvavimą konferencijose, skirtose „visų specialybių gydytojams“, bus įskaitytos kaip specialybės (chirurgo) valandos, kurios turėtų sudaryti apie 60 proc. visų tobulinimosi valandų?

Dalyvavimas renginiuose, kurių paskirtis įvardyta "visų specialybių gydytojams", yra vertinamas kaip tobulinimasis pagal profesinę kvalifikaciją (kuris turi sudaryti 60 proc. visų tobulinimosi valandų). 

 

2019-04-15


 

Esu įgijęs šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją prieš daugiau nei 2 metus, tačiau licencijos nesu turėjęs (arba licencijos galiojimas buvo panaikintas prieš daugiau kaip 2 metus), norėčiau vėl dirbti šeimos gydytoju.

 

Jei norite gauti medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją, tai kreipdamasi dėl šios licencijos turite pateikti dokumentus, kurių sąrašas yra paskelbtas interneto svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/189, dokumentų pateikimo tvarką rasite svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/607.

           Atkreipiame dėmesį, kadangi pastarųjų 5 metų laikotarpiu šeimos gydytojo praktika nesivertėte, turėsite pateikti dokumentus, patvirtinančius papildomąjį tobulinimą (t. y. atitinkamos trukmės stažuotės baigimą). Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, stažuotės trukmė priklauso nuo laikotarpio, kurį gydytojas teisėtai nepraktikuoja pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nuo medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažo, nuo medicinos praktikos pagal kitą profesinę kvalifikaciją trukmės ir nuo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią gydytojas siekia pradėti verstis medicinos praktika.

           Taigi stažuotės trukmei nustatyti turėtumėte papildomai pateikti visus Jūsų, kaip šeimos gydytojo, teisėtos praktikos laikotarpius patvirtinančius dokumentus.

 

2019-04-15


 


VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int