Konkursas į Sveikatos technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

 

Skelbimo nr.: 41778

Skelbimo data: 2019-06-13

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros

veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. P1–27

 

SVEIKATOS TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) Sveikatos technologijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 

2. Pareigybė skirta vykdyti VASPVT uždavinius brangių sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis (prietaisais) (toliau – brangios sveikatos technologijos) valdymo ir sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis (prietaisais) (toliau – medicinos priemonės) vertinimo srityje.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – informacijos apie brangias sveikatos technologijas rinkimas, sisteminimas ir analizavimas bei medicinos priemonių vertinimas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos apsaugos sistemą, jos plėtrą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius medicinos priemones, sveikatos technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, valdymą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus, VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;

4.2. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;

4.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.4. išmanyti mokslinio tiriamojo darbo metodus, ypač analizuojant literatūrą, ją vertinant;

4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą) pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti nustatyti, analizuoti problemas ir rasti jų sprendimo būdus;

4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.8. turėti analitinio bei kritinio mąstymo, racionalumo, kruopštumo, metodiškumo gebėjimus, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

4.9. sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas pritaikyti racionalias idėjas praktikoje, nuolat nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi brangių sveikatos technologijų valdymo srityje;

6. Atlieka Lietuvos Respublikoje naudojamų brangių sveikatos technologijų analizes, palyginimus su tarptautinėmis rekomendacijomis ir standartais, teikia išvadas apie esamą situaciją, raidos tendencijas bei tolimesnės veiklos rekomendacijas.

7. Analizuoja surinktą ir susistemintą informaciją apie šalyje eksploatuojamas brangias sveikatos technologijas, formuluoja išvadas, rengia rekomendacijas dėl brangių sveikatos technologijų įsigijimo, naudojimo ir pakeitimo naujomis asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

8. Kaupia, analizuoja ir sistemina tikslinių suinteresuotų grupių (pacientų, medikų, medicinos prietaisų gamintojų ir platintojų ir kt.) pateiktus siūlymus, atsiliepimus ir rekomendacijas dėl brangių sveikatos technologijų valdymo.

9. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimai vykdo brangių sveikatos technologijų efektyvaus naudojimo stebėseną.

10. Dalyvauja rengiant ir tobulinant brangių sveikatos technologijų valdymo metodiką, teikia siūlymus.

11. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių veikloje rengiant teisės aktų projektus brangių sveikatos technologijų valdymo srityje, teikia siūlymus.

12. Dalyvauja sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, valdymo konferencijose, apskritojo stalo diskusijose, pasitarimuose, rengia jų ataskaitas, teikia siūlymus bei atlieka kitus susijusius veiksmus.

13. Ruošia informacinę medžiagą brangių sveikatos technologijų valdymo klausimais.

14. Pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitų, atsakymų į klausimus kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims, tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms užsienio šalių įstaigoms, organizacijoms projektus.

15. Dalyvauja vykdant medicinos priemonių vertinimą, teisės aktų numatytais aspektais.

16. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.

17. Atlieka kitus VASPVT direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

18. Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________

 

Susipažinau:

____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas, pavardė)

_____________________________

(data)

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius

Telefonas: (8 5) 219 68 33

El. paštas: Loreta Baršauskienė, VTD prie VRM vyriausioji specialistė, loreta.barsauskiene@vtd.lt

Page changed 2019-06-13

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int