Konkursai į valstybės tarnybą

 

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas.

 

 

Skelbimo Nr.: 43946

Skelbimo data: 2020-03-02

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,10

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. P1-28
(Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros

veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos

ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 27 d.

įsakymo Nr. P1-4 redakcija)
 

MEDICINOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) Medicinos priemonių priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Pareigybė skirta vykdyti priemones, skirtas įgyvendinti Europos Sąjungos medicinos priemones (prietaisus) (toliau – medicinos priemonės) reglamentuojančius teisės aktus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis yra medicinos priemonių rinkos priežiūra.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos apsaugos reguliavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Europos Sąjungos medicinos priemones reglamentuojančius teisės aktus, laisvo prekių judėjimo principus medicinos priemonių srityje, taip pat taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas ir struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
4.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendravimo principus;
4.3. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos arba medicinos technologijų krypties);
4.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros srityje arba medicinos priemonių srityje;
4.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu. Jeigu pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4.6 mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis;
4.7. būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
4.8. žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas;
4.9. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;
4.10. mokėti vertinti medicinos priemonių atitikties įvertinimo dokumentus ir teikti išvadas;
4.11. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus;
4.12. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.11. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, įgyvendinančių Europos Sąjungos teisės aktus medicinos priemonių atitikties vertinimo srityje, projektus bei kitų teisės aktų, susijusių su medicinos priemonėmis, projektus.
6. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo medicinos priemonių budrą:
6.1. kaupia, vertina asmenų pateiktus budros pranešimus, tikrina pateiktus faktus, rengia išvadas;
6.2. informuoja medicinos priemonių naudotojus, gamintojus, įgaliotuosius atstovus, Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotąsias institucijas, Europos Komisiją;
6.3. imasi visų reikalingų priemonių apriboti, uždrausti arba pašalinti nesaugias medicinos priemones iš Lietuvos Respublikos rinkos;
6.4. informuoja visuomenę apie medicinos priemonių teikimo, platinimo, naudojimo apribojimą, uždraudimą, pašalinimą.
7. Teisės aktų nustatyta tvarka tikrina gamybos, platinimo, naudojimo vietose esančias medicinos priemones, atlieka tikrinimus Lietuvos muitinės postuose, rengia tikrinimo aktus, tikrinimo pažymas.
8. Teisės aktų nustatyta tvarka informuoja medicinos priemonių gamintojus, įgaliotuosius atstovus, notifikuotąsias įstaigas, Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotąsias institucijas, medicinos priemonių platintojus ir naudotojus apie tikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
9. Teisės aktų nustatyta tvarka imasi visų reikalingų priemonių apriboti, uždrausti arba pašalinti nesaugias medicinos priemones iš Lietuvos Respublikos rinkos.
10. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.
11. Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir vertina asmenų pateiktus pranešimus apie nesaugias medicinos priemones, kaupia, tikrina pateiktus faktus (renka informaciją, atlieka medicinos priemonių rinkos tikrinimus, teikia medicinos priemones bandymų laboratorijoms), rengia išvadas.
12. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko pavestus registrus ir informacines bazes.
13. Pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims medicinos priemonių saugos ir atitikties galiojantiems reikalavimams klausimais.
14. Sprendžiant medicinos priemonių rinkos priežiūros problemas, bendradarbiauja su Europos Sąjungos medicinos priemonių įgaliotomis institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis.
15. VASPVT direktoriaus pavedimu ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymų pagrindu dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose medicinos priemonių klausimais.
16. VASPVT direktoriaus pavedimu dalyvauja kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose patikrinimuose.
17. Dalyvauja rengiant pasitarimus, seminarus, konferencijas medicinos priemonių klausimais.
18. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, komandiruotės ar atostogų metu.
19. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su nustatytais Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

20. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_______________________

Susipažinau:
_________________________
(parašas)
_________________________                   
(vardas, pavardė)
_________________________                   
(data)

 

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Raimonda Usovienė

Telefonas: 8 5 2196828

El.paštas: raimonda.usoviene@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

_________

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-03-03

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int