SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas, asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinį pasirengimą, profesinę kompetenciją, profesinės kvalifikacijos tobulinimą, teises, pareigas, atsakomybę, valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus bei kitus VASPVT veiklą, funkcijas ir struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;

1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;

1.3. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros srityje;

1.5. mokėti vertinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo dokumentus ir teikti siūlymus;

1.6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;

1.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;

1.8. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūros teisės aktų projektus;

1.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.11. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vykdo funkcijas, susijusias su Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimu Lietuvoje bei išduoda profesinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentus.

3. Vertina asmenų, vykstančių į kitas valstybes nares ir siekiančių dirbti pagal reglamentuojamą Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, pateiktus dokumentus ir jiems išduoda pažymas, liudijančias profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinančių dokumentų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams, bei geros praktikos patvirtinimo pažymas.

4. Vertina asmenų, turinčių bendrosios praktikos slaugytojo, kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją, dokumentus bei išduoda Europos profesinę kortelę Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinėje sistemoje bei atsako į šioje sistemoje pateiktas Europos Sąjungos valstybių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos šalių kompetentingų institucijų užklausas, susijusias su asmenų įgytomis Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtomis profesinėmis kvalifikacijomis, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas.

5. Vertina asmenų, atvykstančių į Lietuvos Respublikos teritoriją bei siekiančių laikinai ir kartais dirbti pagal Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtą reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesijas, pateiktas Laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaracijas (toliau – deklaracija), atnaujintas deklaracijas ir raštu informuoja asmenis apie priimtus sprendimus.

6. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos apsaugos ministro, VASPVT direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo, asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos, kvalifikacijos tobulinimo, praktikos, licencijavimo reglamentavimu.

7. Pagal kompetenciją konsultuoja asmenis Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo, laikinųjų paslaugų teikimo, asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo klausimais.

8. Skyriaus vedėjo pavedimu vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos licencijos (toliau – licencija) išdavimu  bei teikia siūlymus dėl sprendimo išduoti licencija ar atsisakyti ją išduoti, rengia informuojamųjų dokumentų bei VASPVT direktoriaus įsakymų, susijusių su sprendimu atsisakyti išduoti licenciją, projektus.

9. Tvarko interneto svetainės dalį, susijusią su Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimu ir pažymų, liudijančių profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinančių dokumentų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams, bei geros praktikos patvirtinimo pažymų išdavimu,  Laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaracijų teikimu.  

10. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus, teikia informaciją.

11. Pagal kompetenciją konsultuoja VASPVT valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei klientus norminių teisės aktų įgyvendinimo klausimais, rengia atsakymų į paklausimus projektus.

12. Rengia informacinių raštų pareiškėjams ar licencijų turėtojams projektus.

13. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis organizacijomis bei specialybių draugijomis, sprendžiant asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimus.

14. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo, asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo, klausimais.

15. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.

15. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, nedarbingumo ar komandiruotės metu.

16. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymą, kartu su Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus patarėju parengti VASPVT norminių teisės aktų pakeitimo projektus.

2. Nagrinėti pateiktus dokumentus ir rengti pažymas, liudijančias kvalifikacijos atitikimą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB reikalavimams, bei rengti geros praktikos patvirtinimo pažymas (asmenims, išvykstantiesiems į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybes ar Šveicarijos konfederaciją, ir ketinantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją).

3. Nagrinėti dokumentus ir paraiškas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kurias pateikia įgiję profesinę kvalifikaciją užsienyje asmenys, ketinantys dirbti Lietuvoje pagal reglamentuojamą profesiją, ir teikti siūlymus dėl atitinkamų sprendimų priėmimo.

4. Vertinti asmenų, turinčių bendrosios praktikos slaugytojo ir kineziterapeuto profesines kvalifikacijas, dokumentus, kurie pateikiami formuojant Europos profesinę kortelę (EPC) Vidaus rinkos informacinės sistemos profesinių kvalifikacijų pripažinimo posistemėje (IMI), teikti reikalingą informaciją ir dokumentus.

5. Teikti informaciją Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinės sistemos profesinių kvalifikacijų pripažinimo posistemėje (IMI) dėl sveikatos sektoriaus reglamentuojamų profesijų ES šalių kompetentingoms institucijoms atsakant į jų užklausas.

 

Informacija atnaujinta 2020-05-13

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int