TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS PATARĖJAS

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos apsaugos reguliavimą, fizinių ir juridinių asmenų licencijavimą asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, medicinos priemonių saugą, medicinos priemonių atitikties įvertinimą, taip pat VASPVT nuostatus, skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;

1.2. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendradarbiavimo principus;

1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties);

1.4. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu;

1.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, teisės aktų paieškos duomenų bazėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;

1.7. būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

1.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus;

1.9. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, VASPVT direktoriaus įsakymų ir norminių dokumentų projektus fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros asmens sveikatos priežiūros veiklai, medicinos priemonių, informacinių technologijų bei kitais susijusiais klausimais;

2.2. pagal kompetenciją rengia ir teikia VASPVT direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus tobulinimo, vertinimo bei kitais aktualiais medicinos priemonių, fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros asmens sveikatos priežiūros veiklai klausimais;

2.3. vertina, ar kitų VASPVT darbuotojų teisės aktų projektai, raštai ir kiti dokumentai medicinos priemonių, fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros asmens sveikatos priežiūros veiklai, su tuo susijusiais informacinių technologijų bei kitais klausimais atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, teisės aktų ir (ar) dokumentų rengimo reikalavimus;

2.4. rengia atsakymų į VASPVT gautus raštus projektus pagal savo kompetenciją;

2.5. konsultuoja VASPVT darbuotojus teisėkūros, teisės aiškinimo ir taikymo klausimais sveikatos priežiūros fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros asmens sveikatos priežiūros veiklai ir medicinos priemonių srityje;

2.6. organizuoja korupcijos prevencijos programų, jų įgyvendinimo priemonių parengimą ir dalyvauja jų įgyvendinime, vykdo kitus su korupcijos prevencija susijusius darbus;

2.7. padeda skyriaus vedėjui koordinuoti veiksmus, reikalingus VASPVT atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslui ir uždavinių pasiekimui užtikrinti, vykdo reikalingus darbus šioje srityje;

2.8. VASPVT direktoriaus pavedimu ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų pagrindu dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose;

2.9. VASPVT direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja VASPVT teismuose ir kitose institucijose bei įstaigose;

2.10. bendradarbiauja su valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis sprendžiant iškilusius teisinius klausimus;

2.11. nuolat seka teisės aktų kaitą jam priskirtoje srityje, operatyviai informuoja skyriaus vedėją apie aktualius teisės aktų pakeitimus;

2.12. tvarko skyriui priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį;

2.13. skelbia VASPVT parengtus norminius teisės aktų projektus ir VASPVT išvadas dėl VASPVT pateiktų kitų institucijų ir įstaigų norminių teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS);

2.14. skyriaus vedėjo pavedimu, esant poreikiui, vykdo atsakingų skyrių parengtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo planinių tikrinimų ataskaitų, išvadų, siūlymų bei kitų susijusių dokumentų teisinį vertinimą, kontroliuoja šioje srityje priimamų sprendimų teisinį pagrįstumą ir atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, teisės aktų ir (ar) dokumentų rengimo reikalavimams bei užtikrina operatyvų kylančių teisinių problemų sprendimą;

2.15. skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutartis su medicinos specialistais – konsultantais pagal atsakingų skyrių poreikį asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo planinių tikrinimų metu;

2.16. rengia vidaus teisės aktus VASPVT veiklos klausimais;

2.17. pavaduoja skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu;

2.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VASPVT direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Parengti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo,  Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus;

2. Parengti naują VASPVT korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo planą ir šiame plane numatytais terminais įvykdyti jame numatytas priemones.

3. Dalyvauti rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 591, 592, 593, 594, 595 596 ir 75 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo, Lietuvos, Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo,   Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 1112, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 241 straipsniu, įstatymo ir Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 111, 241 straipsniais įstatymo Nr. XIII-735 įgyvendinamuosius poįstatyminius teisės aktų projektus iki šių įstatymų įsigaliojimo – 2020-05-26.

4. kartu su Specialistu licencijavimo skyriaus atsakingu valstybės tarnautoju parengti VASPVT normonių teisės aktų pakeitimo projektus, įgyvendinant  Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nr. x-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymą.

5. Peržiūrėti VASPVT nuostatus ir parengti jų pakeitimo projektą, atsižvelgiant į aukščiau užduotyse nurodytų įstatymų bei kitų VASPVT komptetenciją reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus.

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int