TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS PATARĖJAS

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos apsaugos reguliavimą, fizinių ir juridinių asmenų licencijavimą asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, medicinos priemonių saugą, medicinos priemonių atitikties įvertinimą, taip pat VASPVT nuostatus, skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;

1.2. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendradarbiavimo principus;

1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties);

1.4. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu;

1.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, teisės aktų paieškos duomenų bazėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;

1.7. būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

1.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus;

1.9. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, VASPVT direktoriaus įsakymų ir norminių dokumentų projektus fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros asmens sveikatos priežiūros veiklai, medicinos priemonių, informacinių technologijų bei kitais susijusiais klausimais;

2.2. pagal kompetenciją rengia ir teikia VASPVT direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus tobulinimo, vertinimo bei kitais aktualiais medicinos priemonių, fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros asmens sveikatos priežiūros veiklai klausimais;

2.3. vertina, ar kitų VASPVT darbuotojų teisės aktų projektai, raštai ir kiti dokumentai medicinos priemonių, fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros asmens sveikatos priežiūros veiklai, su tuo susijusiais informacinių technologijų bei kitais klausimais atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, teisės aktų ir (ar) dokumentų rengimo reikalavimus;

2.4. rengia atsakymų į VASPVT gautus raštus projektus pagal savo kompetenciją;

2.5. konsultuoja VASPVT darbuotojus teisėkūros, teisės aiškinimo ir taikymo klausimais sveikatos priežiūros fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros asmens sveikatos priežiūros veiklai ir medicinos priemonių srityje;

2.6. organizuoja korupcijos prevencijos programų, jų įgyvendinimo priemonių parengimą ir dalyvauja jų įgyvendinime, vykdo kitus su korupcijos prevencija susijusius darbus;

2.7. padeda skyriaus vedėjui koordinuoti veiksmus, reikalingus VASPVT atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslui ir uždavinių pasiekimui užtikrinti, vykdo reikalingus darbus šioje srityje;

2.8. VASPVT direktoriaus pavedimu ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų pagrindu dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose;

2.9. VASPVT direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja VASPVT teismuose ir kitose institucijose bei įstaigose;

2.10. bendradarbiauja su valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis sprendžiant iškilusius teisinius klausimus;

2.11. nuolat seka teisės aktų kaitą jam priskirtoje srityje, operatyviai informuoja skyriaus vedėją apie aktualius teisės aktų pakeitimus;

2.12. tvarko skyriui priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį;

2.13. skelbia VASPVT parengtus norminius teisės aktų projektus ir VASPVT išvadas dėl VASPVT pateiktų kitų institucijų ir įstaigų norminių teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS);

2.14. skyriaus vedėjo pavedimu, esant poreikiui, vykdo atsakingų skyrių parengtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo planinių tikrinimų ataskaitų, išvadų, siūlymų bei kitų susijusių dokumentų teisinį vertinimą, kontroliuoja šioje srityje priimamų sprendimų teisinį pagrįstumą ir atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, teisės aktų ir (ar) dokumentų rengimo reikalavimams bei užtikrina operatyvų kylančių teisinių problemų sprendimą;

2.15. skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutartis su medicinos specialistais – konsultantais pagal atsakingų skyrių poreikį asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo planinių tikrinimų metu;

2.16. rengia vidaus teisės aktus VASPVT veiklos klausimais;

2.17. pavaduoja skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu;

2.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VASPVT direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

  1. Vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymo, reguliuojančio asmens sveikatos priežiūros specialistų (išskyrus gydytojus, slaugytojus ir akušerius) teisinius pagrindus, projekto derinimo su suinteresuotomis institucijomis bei Vyriausybe darbus, parengti projekto poveikio vertinimo analizės pristatymą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
  2. Parengti Ūkio ministerijos 2018-12-13 rašte Nr. (39.1-36)-3-5105 nurodytus teisės aktus: Kontrolinių klausimynų rengimo ir priežiūros tvarkos aprašą, Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams  teikimo tvarkos aprašą ir dalyvauti rengiant Poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos aprašą, Rizikos vertinimo ir valdymo metodiką, suderinant juos su VASPVT padalinių vadovais, taip teikiant jiems teisines konsultacijas dėl šių teisės aktų taikymo.
  3. Vykdyti Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo projektų (dėl privalomo licencijų dublikatų ir popierinės formos licencijų išdavimo bei pareigos turėti popierinės formos licenciją, jeigu tokie reikalavimai nėra nustatyti Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, panaikinimo) derinimo su suinteresuotomis institucijomis ir Vyriausybe darbus.
  4. Vykdyti Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo VASPVT darbus.

 

Informacija atnaujinta 2019-07-11

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int