SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą, informacijos tvarkymą, asmens duomenų teikimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT funkcijas, veiklą bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;

1.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

1.3. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros srityje;

1.4. mokėti vertinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo dokumentus ir teikti siūlymus;

1.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;

1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;

1.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos  licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra.

3. Vertina visus gautus dokumentus – iki galo suformuotas licencijavimo dokumentų bylas, tyrimo ar kitą medžiagą, susijusią su  licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

4. Teikia siūlymus dėl sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti jos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, patvirtinti, jog licencijos turėtojas laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.

5. Teikia siūlymus dėl sprendimo, priimamo atlikus licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, išnagrinėjus klausimą, susijusį su kontroliuojančių valstybės institucijų pateikta informacija apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodytą laiką nepašalintus asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos trūkumus ir jos, kaip licencijuojamos veiklos, pažeidimus, padarytus licencijos turėtojo.

6. Rengia informuojamųjų dokumentų bei VASPVT direktoriaus įsakymų, susijusių su sprendimu sustabdyti išduotos licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, projektus.

7. Tvarko Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (toliau – LICREG): pildo vertinimo pažymas, formuoja sprendimus, rengia informacinius pranešimus ir kt.

8. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus, teikia informaciją.

9. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis organizacijomis bei specialybių draugijomis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio pasirengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimais.

10. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos šalių narių kompetentingomis institucijomis, keičiantis informacija sveikatos priežiūros specialistų esamo profesinio statuso ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimais.

11. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos reglamentavimu.

12. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.

13. Pagal kompetenciją konsultuoja asmenis asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.

14. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

15. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos reglamentavimo, licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.

16. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo funkcijas Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo srityje: teisės aktų nustatyta tvarka vertina pateiktus dokumentus ir išduoda reikalingus dokumentus, konsultuoja asmenis, rengia reikalingą informaciją, vykdo kitas susijusias funkcijas;

17. Skyriaus vedėjo pavedimu vertina ir išduoda pažymas, liudijančias profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinančių dokumentų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams, bei geros praktikos patvirtinimo pažymas, vertina Laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaracijas, išduoda Europos profesinę kortelę Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinėje sistemoje bei atsako į šioje sistemoje pateiktas užklausas.

18. VASPVT direktoriaus pavedimu dalyvauja kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose.

19. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, nedarbingumo ar komandiruotės metu.

20. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti asmens sveikatos priežiūros specialistų   praktikos licencijų turėtojų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais vertinti dokumentus, susijusius su profesinės kvalifikacijos pripažinimu.

3. Užklausų, pateiktų per Vidaus rinkos informacinę (IMI) sistemą savalaikis priėmimas ir atsakymas.

4. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais konsultuoti  licencijuojamus asmens sveikatos priežiūros specialistus.

5. Siekiant pradėti tinkamai vykdyti ir užtikrinti spaudo numerių sveikatos priežiūros specialistams išdavimą, kuriems spaudo numeriai bus privalomi nuo 2020-05-01 patvirtinus Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimus, parengti ir pateikti paraiškas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl naujų profesijų įregistravimo Lietuvos profesijų klasifikatoriuje.

 

Informacija atnaujinta 2020-05-13

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int