SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą, informacijos tvarkymą, asmens duomenų teikimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT funkcijas, veiklą bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;

1.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (sveikatos mokslų studijų srities slaugos, visuomenės sveikatos, medicinos krypties arba socialinių mokslų studijų srities vadybos, viešojo administravimo krypties);

1.3. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros srityje;

1.4. mokėti vertinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo dokumentus ir teikti siūlymus;

1.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;

1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;

1.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos  ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinio asmens) licencijos (toliau – licencija) išdavimu, atsisakymu išduoti licenciją, išduotos licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra.

3. Vertina visus gautus dokumentus – iki galo suformuotas licencijavimo dokumentų bylas, tyrimo ar kitą medžiagą, susijusią su licencijos išdavimu, atsisakymu išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

4. Teikia siūlymus dėl sprendimo išduoti licenciją, atsisakyti ją išduoti, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti jos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, patvirtinti, jog licencijos turėtojas laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.

5. Teikia siūlymus dėl sprendimo, priimamo atlikus licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, išnagrinėjus klausimą, susijusį su kontroliuojančių valstybės institucijų pateikta informacija apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodytą laiką nepašalintus asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinio asmens) trūkumus ir jos, kaip licencijuojamos veiklos, pažeidimus, padarytus licencijos turėtojo.

6. Rengia informuojamųjų dokumentų bei VASPVT direktoriaus įsakymų, susijusių su sprendimu atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti išduotos licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, projektus.

7. Tvarko Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (toliau – LICREG): pildo vertinimo pažymas, formuoja sprendimus, rengia informacinius pranešimus ir kt.

8. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus, teikia informaciją.

9. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis organizacijomis bei specialybių draugijomis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio pasirengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimais.

10. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos šalių narių kompetentingomis institucijomis, keičiantis informacija sveikatos priežiūros specialistų esamo profesinio statuso ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimais.

11. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinių asmenų) reglamentavimu.

12. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.

13. Pagal kompetenciją konsultuoja asmenis asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinių asmenų) licencijavimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.

14. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

15. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinių asmenų) reglamentavimo, licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.

16. VASPVT direktoriaus pavedimu dalyvauja kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose;

17. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, nedarbingumo ar komandiruotės metu.

18. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

 

Informacija atnaujinta 2019-08-01

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int