Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinį pasirengimą, profesinių kvalifikacijų pripažinimą, tobulinimą, paslaugų teikimą, informacijos tvarkymą, asmens duomenų teikimą, taip pat išmanyti Europos Sąjungos institucijų struktūrą, laisvo asmenų judėjimo, profesinių kvalifikacijų pripažinimo, paslaugų teikimo, asmens duomenų apsaugos principus, valstybės tarnybą, darbo santykius bei viešąjį administravimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;

1.2. išmanyti  lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisyklių, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendradarbiavimo principus;

1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo ir ne mažesnę kaip 3 metų sveikatos priežiūros srityje;

1.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, informacinėmis duomenų bazėmis, kompiuterinėmis dokumentų valdymo sistemomis;

1.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. Jeigu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

1.7. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

1.8. būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

1.9. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

1.10. mokėti rengti ir vertinti teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimu, profesiniu pasirengimu, profesinių kvalifikacijų pripažinimu, tobulinimu, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, gera praktika, laisvu asmenų judėjimu, informacijos tvarkymu;

1.11. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus;

1.12. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.13 sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus darbuotojų veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vadovauja Skyriui, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas, užtikrina efektyvų Skyriaus darbą bei tinkamą VASPVT direktoriaus ir VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimų vykdymą.  

3. Organizuoja Skyriui pavestų darbų vykdymą: sveikatos priežiūros specialistų registravimą, asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kitą sveikatinimo veiklą vykdančių specialistų profesinį pasirengimą patvirtinančių dokumentų ar jų rinkinių vertinimą, spaudo numerių suteikimą, asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinių asmenų) licencijavimo dokumentų vertinimą, sprendimų dėl licencijų išdavimo, atsisakymo išduoti licencijas, išduotų licencijų galiojimo sustabdymo, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijų galiojimo panaikinimo, licencijų tikslinimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patvirtinimo priėmimą, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (toliau – LICREG) tvarkymą, vadovavimą medicinos normų rengimui bei dalyvavimą jas rengiant, duomenų apie asmens sveikatos priežiūros specialistų gerąją praktiką apsikeitimą su Europos Sąjungos administracijomis, Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimą, dokumentų, liudijančių profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinančių dokumentų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams, bei dokumentų, liudijančių profesinę patirtį Lietuvos Respublikoje, vertinimą ir išdavimą, Europos profesinės kortelės Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinėje sistemoje išdavimą bei atsakymų į užklausas šioje sistemoje pateikimą, Laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaracijų vertinimą, geros praktikos patvirtinimo pažymų išdavimą.

4. Organizuoja Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos darbą.

5. Organizuoja klausimų, susijusių su kontroliuojančių valstybės institucijų pateikta informacija apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodytą laiką nepašalintus asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos trūkumus ir jos, kaip licencijuojamos veiklos, pažeidimus, padarytus licencijos turėtojo, nagrinėjimą.

6. Teikia sprendimų, priimamų atlikus asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą ir išnagrinėjus klausimą, susijusį su kontroliuojančių valstybės institucijų pateikta informacija apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodytą laiką nepašalintus asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinio asmens) trūkumus ir jos, kaip licencijuojamos veiklos, pažeidimus, padarytus licencijos turėtojo, projektus.

7. Tvarko LICREG: įrašo paskyrimus, susijusius su dokumentų vertinimu, derina vertinimo pažymas, sprendimus, informacinius pranešimus ir kt.

8. Pagal kompetenciją rengia ir teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl sveikatos srities valstybės registrų ir informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo, duomenų apsikeitimo.

9. Organizuoja Skyriui priskirtos VASPVT interneto svetainės dalies tvarkymą.

10. Pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus.

11. Dalyvauja rengiant VASPVT metinį veiklos planą, taip pat dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti VASPVT.

12. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis organizacijomis bei specialybių draugijomis, sprendžiant klausimus asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kitos sveikatinimo veiklos specialistų profesinio pasirengimo, registravimo, praktikos reglamentavimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinių asmenų) licencijavimo srityje.

13. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos šalių narių administracijomis, kompetentingomis užsienio valstybių institucijomis, keičiantis informacija asmens sveikatos priežiūros specialistų esamo profesinio statuso ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimais.

14. Pagal kompetenciją organizuoja asmens sveikatos priežiūros specialistų gerosios praktikos Lietuvoje priežiūrą, sutikrinant informaciją, gaunamą iš Europos Sąjungos šalių narių apie asmens sveikatos priežiūros specialistų blogąją praktiką, bei teikiant informaciją apie sustabdytą licencijų galiojimą, panaikintą licencijų galiojimo sustabdymą ir panaikintą licencijų galiojimą visoms Europos Sąjungos šalių kompetentingoms institucijoms.

15. Pagal kompetenciją dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugomis.

16. Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinių asmenų) licencijavimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros bei Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo reglamentavimu.

17. Dalyvauja ir organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinių asmenų) licencijavimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros bei Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo klausimais.

18. VASPVT direktoriaus pavedimu dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytose komisijose, darbo grupėse, sprendžiant asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo, profesinės kompetencijos įvertinimo, Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo ir kitus susijusius su skyriaus vykdomomis funkcijomis klausimus bei tinkamai atstovauja VASPVT.

19. Užtikrina Skyriaus bendradarbiavimą ir Skyriaus pavestų funkcijų atlikimą, vykdant VASPVT organizuojamus ir vykdomus kompleksinius tikrinimus.

20. Pagal kompetenciją konsultuoja asmenis ir teikia informaciją asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio pasirengimo atitikties, licencijavimo, licencijų sąlygų laikymosi priežiūros, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, pažymų apie gerą praktiką išdavimo, Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo, dokumentų, liudijančių profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinančių dokumentų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams, bei dokumentų, liudijančių profesinę patirtį Lietuvos Respublikoje, išdavimo, Europos profesinės kortelės Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinėje sistemoje išdavimo, Laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaracijų teikimo klausimais.

21. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.

22. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus ir VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

  1. Užtikrinti sklandų Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo,  Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymais nustatytą odontologų licencijavimo funkcijos perėmimą VASPVT.
  2. Užtikrinti sklandų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos, kurios įsigaliojimo data - 2020 m. gegužės 1 d., įgyvendinimą.
  3. Užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 58 ,,Dėl Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos” patvirtintu ir nuo 2020 m. sausio 1 d. nauja redakcija išdėstytu Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos aprašu VASPVT-ai pavestų funkcijų vykdymą.
  4. Užtikrinti VASPVT norminių teisės aktų pakeitimo projektų parengimą, įgyvendinant  Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. x-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymą.
  5. Užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 30 straipsnio įgyvendinimą, parengiant duomenų tvarkymo VASPVT veiklos įrašų rengimo ir tvarkymo aprašą.

 

Informacija atnaujinta 2020-04-15

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int