PACIENTŲ TEISIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJAS

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų tinkamą vykdymą, kokybės vadybos standartus, pacientų teisių užtikrinimo ir saugos principus, kokybės vadybos sistemų diegimo ir palaikymo principus bei gebėti taikyti praktikoje, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo ir ne mažesnę kaip 3 metų sveikatos priežiūros administravimo srityje;
1.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
1.7. gebėti rengti ir vertinti teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, pacientų teisių užtikrinimu ir sauga;
1.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant analitinius dokumentus;
1.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.10. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus darbuotojų veiklą, gebėti dirbti komandoje.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vadovauja Skyriui, planuoja, koordinuoja ir  kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas, užtikrina efektyvų Skyriaus darbą ir tinkamą pavestų užduočių vykdymą.
3. Pagal kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, susijusių su pacientų teisėmis, reikalavimų.
4. Organizuoja ir kontroliuoja pacientų teisių priežiūrą, pacientų, jų atstovų skundų, prašymų, pareiškimų nagrinėjimą, siekiant apginti pažeistas paciento teises ar teisėtus  interesus.
5. Pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės valstybinę priežiūrą, kiek tai susiję su pacientų skundų ir prašymų nagrinėjimu.
6. Organizuoja rekomendacijų teikimą asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams pacientų saugai gerinti bei pacientų teisėms užtikrinti.
7. Koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų dalyvavimą kitų VASPVT skyrių organizuojamuose planiniuose ir neplaniniuose patikrinimuose.
8. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje.
9. Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės, pacientų saugos reglamentavimu.
10. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.
11. Teikia siūlymus dėl pacientų teisių priežiūros atlikimo, pacientų saugos, pažeistų pacientų teisių ir teisėtų interesų apgynimo, rekomendacijų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms teikimo organizavimo.
12. Organizuoja ir kontroliuoja ataskaitų, pranešimų, siūlymų, kitos aktualios informacijos parengimą ir platinimą pacientų teisių ir saugos klausimais.
13. Pagal kompetenciją VASPVT direktoriaus pavedimu atstovauja VASPVT Lietuvoje ir užsienyje.
14. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
15. Pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas, pacientus bei kitus asmenis.
16. Dalyvauja ir organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas pacientų teisių ir saugos klausimais.
17. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti VASPVT, taip pat VASPVT metinį veiklos planą.
18. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis ir kitomis valstybės bei savivaldybių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis.
19. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
20. Vykdo kitus su Skyriaus vykdomomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VASPVT direktoriaus ir VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimus.
 

Informacija atnaujinta 2019-09-02

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int